คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

( 5 เดือนแรก )

 

1). ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2). พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

3). หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

 
 • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล Download
 • แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ Download
 
4). การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน
Download
5). แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)
Download
6). คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : 
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
Download
 1. ประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก โรงพยาบาลสุรินทร์
 2. สรุปรวมผลการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก กระทรวงสาธารณสุข
 3. ประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก และเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา
 5. สรุปการติดตามการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงระบบ SAVE MOM Application on mobile
 6. บทวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทยประจำปีงบประมาณ 2563
 7. บทวิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทยประจำปีงบประมาณ 2562
 8. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด ครั้งที่ 1/2563
 9. สรุปประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
 10. สรุปประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ
 11. สรุปการประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแนวทางฯ (27.12.62)
 12. Maternal mortality estimates 2000–2017-THAI
 13. Summary of statistical methodology MMR
 14. ICD-10 MM-WHO
 15. แผนปฏิบัติการกลุ่มอนามัยอนามัยแม่และเด็ก
 16. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็ก ปีงบประมาณ 2562
 17. วิเคราะหสถานการณ์แม่ตาย ปีงบประมาณ 2562
 18. วิเคราะห์แม่ตาย 2 ปีย้อนหลัง ปีงบประมาณ 2560 - 2561
 19. บทบาทใหม่ตัวชี้วัด 1.1 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 20. ตัวชี้วัดสนับสนุนตก.และแบบวิเคราะห์ข้อมูลฯ
 21. Template MMR กยผ ปีงบประมาณ 2563
 22. Best practice MMR สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 23. ความต้องการของ Customer and stakehoder รอบ 2
 24. ผลการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบฯ
 25. อัตราส่วนการตายมารดา
ตัวชี้วัดที่ 1.2 :
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
Download
 1. ร้อยละเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย เดือนมีนาคม 2563
 2. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่
 3. การประชุมแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 4. ร้อยละทารกแรกเกิดจนถึงต่ำกว่า 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว
 5. ตัวชี้วัด 1.2 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 1_2563
 6. สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความเห็นตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
 7. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะ พัฒนาความรู้เจ้าหน้าที่ เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 8. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนและบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 9. แนวทางคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 10. พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 11. คำอธิบาย พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 12. แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
 13. สถานการณ์ร้อยละเด็กแรกเกิด - 6 เดือน กินนมแม่
 14. BFHI implementation_guidance
 15. Thailand 2006 MICS_Thai
 16. Thailand 2012 MICS_Thai
 17. Thailand 2016 MICS_Thai
 18. Poster_10steps
 19. แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
 20. violation in 4 countries
 21. Protecting, promoting and supporting Breastfeeding
 22. atnf_thailand_bms_marketing_2018
ตัวชี้วัดที่ 1.3 :
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน 
Download
 1. out come ตช.1.3 ข้อมูลจาก HDC
 2. Onepage การจัดทำเครื่องมือวิจัยภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน
 3. Onepage แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
 4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน ปีงบประมาณ 2563
 5. คู่มือประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
 6. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การวัดและการพัฒนา
 7. หนังสือความฉลาดทางสุขภาพ
 8. (1.)การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นแบบบูรณาการ
 9. (2.)การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นตามนโยบายสำคัญ
 10. (3.)การประชุมพิจารณาเครื่องมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
 11. (4.)การประชุมพัฒนาส่งเสริมสื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน
 12. (5.)การประชุมจัดทำเครื่องมือวิจัยภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน
 13. (6.)ประชุมพัฒนาแนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
 14. แนวทางการพัฒนาสู่โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ
 15. สรุปการพิจารณาเครื่อมือการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 16. Compare สถานการณ์
 17. ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เรื่องการจัดการปัญหาตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น
 18. อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปีฯ (หน้า 65)
 19. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 1.9
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
Download
 1. สื่อส่งเสริมความรอบรุ้ด้านสุขภาพเด็กวัยเรียน
 2. out come ตช.1.9 ข้อมูลจาก HDC
 3. Onepage แนวทางการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ
 4. Onepage การจัดทำเครื่องมือวิจัยภาวะโลหิตจางในเด็กวัยเรียน
 5. รายงานสถานการณ์เด็กวัยเรียน
 6. การประชุมพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมสุขภาพเด็กวัยเรียน ครั้งที่ 2_2563
 7. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และการใช้ข้อมูลระบบฐานข้อมูลร่วมเด็กวัยเรียนวัยรุ่น
 8. สรุปผลการทดสอบเครื่องมือวิจัยธาลัสซีเมีย
 9. One Page_MOU ระบบฐานข้อมูลร่วม 12 กพ 63
 10. แบบรายงานการตรวจราชการระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะที่ 1 การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและคุ้มครองผู้บริโภคฯ
 11. วิเคราะห์จากสถานการณ์และองค์ความรู้ ขับเคลื่อนตามมาตรการสำคัญ (หน้า 7 มาตรการ PIRAB)
 12. ข้อมูลภาพรวมสูงดีสมส่วนปี 2562 และแนวโน้มรายปีงบประมาณ 2557-2562 (link)
 13. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.16
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยมสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Download
 1. One page กรมอนามัย หารือ 20 องค์กรเครือข่ายแรงงาน (5 พ.ค. 2563)
 2. โครงการเราไม่ทิ้งกันสำรวจพบจบที่ชุมชน 268 ชุมชนสู้ภัยโควิท (24 เม.ย. 2563)
 3. หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter Staff) (10 เม.ย. 2563)
 4. สรุปการประชุมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ (Health Promotor) เพื่อยกระดับแรงงานร่วมกับบุคลากร (10 เม.ย. 2563)
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำสื่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (9 เม.ย. 2563)
 6. การลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกกเฉินฯ (1 เม.ย. 2563)
 7. 10 ชุดการเรียนรู้ (10 มี.ค. 2563)
 8. (ร่าง) หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบการ (Health Promoter) (10 มี.ค. 2563)
 9. คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ 10 Package (10 มี.ค. 2563) Link
 10. ตัวชี้วัด 1.16 การประชุมขับเคลื่อนเครือข่ายในพื้นที่ EEC (10 มี.ค. 2563)
 11. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้นำ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ครั้งที่ 1/2563 (7 ก.พ. 2563)
 12. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างเค้าโครงหลักสูตรผู้นำ ชุดความรู้สุขภาพ 10 เรื่อง ครั้งที่ 2/2563 (7 ก.พ. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน 
Download
 1. สรุปวิเคราะห์ผล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินตัวชี้วัด 2.1
 2. คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องกระบวนการสนับสนุน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 3. ประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
 4. ประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
 5. บอร์ดส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพันธ์การกำกับ บริหารงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 6. สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2
 7. แนวทางปฏิบัติ แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กรมอนามัย
 8. หนังสือเวียนประกาศนโยบายการควบคุม กำกับ การบริหารของสำนักฯ ปีงบประมาณ 2563
 9. บอร์ดส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพันธ์การกำกับ บริหารงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 10. ภาพข่าวประกาศเจตจำนงค์การดำเนินการกิจกรรมขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (DOH STRONG)”
 11. ส่งบุคลากรพัฒนาความรู้เรื่องตรวจสอบภายใน
 12. สรุปผลการสอบทานการควบคุมภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน
 13. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
 14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงิน
 15. มาตรการใช้บัตรเครดิตราชการกรมอนามัย
 16. ประกาศนโยบายการควบคุม กำกับ การบริหารของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 17. การขอใข้รถยนต์ราชการ
 18. คำสั่งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานฯ ปีงบประมาณ 2563
 19. รายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1
 20. แต่งตั้งคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน ประจำปี 2563
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
Download
 • มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
 1. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 2. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 3. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 4. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 5. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมการขยับเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างการประชุม เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 6. หลักฐานระดับ 3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 7. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละมิติ
 8. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563
 9. รายการหลักฐานและชื่อไฟล์หลักฐาน ตัวชี้วัด 2.2 มิติที่ 1
 10. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 1.1 ข้อมูลสถานการณ์
 11. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 1.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล
 12. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 2.1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี
 13. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 2.2 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานต่อการจัดทำแผนปฏิบัติการ
 14. ตัวชี้วัด 2.2 หลักฐานระดับ 3.1 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเดือนมกราคม 2563 หน้า 3 วาระที่ 1
 15. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.2 (1) ทำหนังสือแจ้งเวียนการถ่ายระดับตัวชี้วัดหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
 16. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.2 (2) การถ่ายทอดตัวชี้วัดหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
 17. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.3 หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมต่างๆ
 18. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 3.4 รายงานการติดตามการดำเนินงานประจำเดือน
 19. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 4 หลักฐานแสดงผลผลิตครบตามจำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการที่กำหนด
 20. ตัวชี้วัด 2.2 มิติ 1 หลักฐานระดับ 5 ผลลัพธ์ของกระบวนการตามแผนปฏิบัติการ
 • มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)
 1. หลักฐานระดับ 5.3 สรุปผลการจัดการข้อมูลและความรู้ DM-KM สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 2. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563
 3. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละมิติ
 4. หลักฐานระดับ 4.3 รายงานการประชุม พัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้สู่ความสำเร็จองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
 5. หลักฐานระดับ 1.1 ข้อมูลการสำรวจผลงานวิชาการและการวิจัย ปี 62
 6. หลักฐานระดับ 1.2 รายงานการวิเคราะห์ความรู้ของบุคลากร
 7. หลักฐานระดับ 3.1.1 ภาพถ่ายพิธีแสดงเจตจำนงต่อการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรสร้างสุข วันที่ 21 มกราคม 2563
 8. หลักฐานระดับ 3.1.2 หนังสือแจ้งเวียนเรื่องขอส่งประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมี
 9. หลักฐานระดับ 3.1.3 รายงานสรุปมติการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปี 2563
 10. หลักฐานระดับ 3.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
 11. หลักฐานระดับ 3.3.1 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลและความรู้
 12. หลักฐานระดับ 3.3.2 หนังสือแจ้งเวียน ขอส่งสรุปผลข้อมูล&ความรู้ที่ได้รับ
 13. หลักฐานระดับ 3.3.3 ประกาศสำนักส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “นโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้
 14. หลักฐานระดับ 4.1 รายงานประเมินผลการดำเนินงานและการสรุปบทเรียนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.2มิติที่ 2
 15. หลักฐานระดับ 4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนวิชาการ วิจัย และยุทธศาสตร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 16. หลักฐานระดับ 2.1 แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563
 17. หลักฐานระดับ 5.1 หนังสือบันทึกจากกลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย ผ่านผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ถึงหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อนำข้อมูลความรู้ ขึ้นเว็บไซด์ของหน่วยงาน
 18. หลักฐานระดับ 5.2 รายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดที่ 2.2
 19. (ความรู้ที่นำมาใช้) ร่างคู่มือการจัดการความรู้ กรมอนามัยปี 2563-1
 20. (ความรู้ที่นำมาใช้) ประชุมจัดทำร่าง K-Mapping สำนักผู้ทรงคุณวุฒิ
 •  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
 1. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มีคุณธรรม เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 2. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดสวัสดิการด้านการออกกำลังกายในหน่วยงานเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 3. หลักฐานระดับ 3 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 4. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดสวัสดิการแก่บุคคลต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
 5. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดอวยพรวันเกิด เดิอนมีนาคม ปีงบประมาณ 2563
 6. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในแต่ละมิติ
 7. ตัวชี้วัด 2.2 รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563
 8. การสื่อสารถ่ายทอดนโยบายและ Out put ผลผลิตตามแผน
 9. หลักฐานระดับ 3 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเดือนกุมภาพันธ์ หน้า 2 และ 15-16
 10. หลักฐานระดับ 3 รายงานประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเดือนมกราคม หน้า 3 วาระที่ 1 ข้อ 1_5
 11. หลักฐานระดับ 2 แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรให้เป็นองค์กรสร้างสุข ปี 2563
 12. หลักฐานระดับ 3 สรุปผลการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้างความผูกพันให้เป็นองค์กรสร้างสุขฯ
 13. หลักฐานระดับ 3 การสื่อสารถ่ายทอดโยบายมาตรการ
 14. หลักฐานระดับ 1 ผลการสำรวจข้อมูลความผูกพันต่อองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
 15. หลักฐานระดับ 1 ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กรจากแบบสำรวจเพิ่มเติมของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 16. หลักฐานระดับ 1 ผลการสำรวจความผูกพันต่อองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1 ปี 2563
 17. หลักฐานระดับ 1 แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์กรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 18. หลักฐานระดับ 1 รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความผูกพันต่อองค์กรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 19. หลักฐานระดับ 4 หลักฐานการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
Download
 1. หนังสือ ส่งเบิกนมเอดส์
 2. ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2561 จนถึงปัจจุบันเป็นรายไตรมาส
 3. หนังสือคกก.วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรมบัญชีกลาง
 4. สรุปแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 5. วิเคราะห์งบประมาณ 3 ปี
 6. วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 7. การบริหารงบประมาณ
 8. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
 9. Flow chart
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางPMQA 2558/ PMQA 4.0
Download
 1. แบบสอบถามข้อมูลหมวด 3 (PMQA) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 2. ประเมินความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 3. รายงานการประชุม PMQA ครั้งที่ 1(27-02-63-1)
 4. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด 2.4(เพิ่มเติม)
 5. สรุปบรรยาย PMQA อธ.แนบ 2262
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
Download
 1. สรุปแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
 2. วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 3. การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563
 4. การบริหารแผน
 5. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
 6. Flow chart

 

7). รายงานการประชุม
 
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (6 ม.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (27 ม.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 (27 ก.พ. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 (31 มี.ค. 2563)
Download
8). คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
Download

 

 

 


 
( 5 เดือนหลัง )

 

1). ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Download
2). พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download
3). หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล Download
- แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ Download
 
4). การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน
Download
5). แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)
Download
6). คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 : 
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 
Download
 1. (1) บทวิเคราะห์อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อแสน ประจำเดือน ตุลาคม 62 - มีนาคม 63 (8 พ.ค. 2563)
 2. (2) บทวิเคราะห์อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพ ตุลาคม 62 - เมษายน 63 (8 พ.ค. 2563)
 3. (3) รายงานศึกษาการตายมารดาและทารก (8 พ.ค. 2563)
 4. (4) การศึกษาผลลัพธ์และความเป็นธรรมด้านสุขภาพ (8 พ.ค. 2563)
 5. (5) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ (8 พ.ค. 2563)
 6. (6) CPG Covid Preg ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทย (8 พ.ค. 2563)
 7. (7) รายงานการตายมารดา ประจำเดือนเมษายน 2563 (8 พ.ค. 2563)
 8. (8) การจัดระบบบริการฝากครรภ์ ตรวจหลังคลอด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 9. (9) คู่มือการใช้งาน Aplication SAVE MOM (เม.ย.63) (8 พ.ค. 2563)
 10. (10) วิธีใช้งานโปรแกรม Save mom บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (8 พ.ค. 2563)
 11. (11) แนวทางการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังมารดาตาย (8 พ.ค. 2563)
 12. (12) การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด และทารกแรกเกิด ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 13. Infographics การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานการณ์ COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 14. Infographics การเลี้ยงลูกด้วยนมของแม่ กรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 15. Infograhpics การดูแลหญิงตั้งครรภ์ภายใต้ COVID-19 Page 1 (8 พ.ค. 2563)
 16. Infograhpics การดูแลหญิงตั้งครรภ์ภายใต้ COVID-19 Page 2 (8 พ.ค. 2563)
 17. Infograhpics การดูแลหญิงตั้งครรภ์ภายใต้ COVID-19 Page 3 (8 พ.ค. 2563)
 18. การดูแลหญิงตั้งครรภ์และทารกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 19. สรุปประเด็นนิเทศตรวจราชการลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย (8 พ.ค. 2563)
 20. (1.) วิเคราะห์ผลการดำเนินงานเดือนตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563 ตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน (10 มิ.ย. 2563)
 21. (2.) สรุปการประชุมทบทวนการตายมารดาเขตสุขภาพที่6 ชลบุรี ผ่านระบบ Conference (conference maternal death เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี) (10 มิ.ย. 2563)
 22. (3.) สรุปการประชุมชี้แจงการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กรอบ 6 เดือนหลัง (10 มิ.ย. 2563)
 23. (4.) ประชุมคระกรรมการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ครั้งที่ 9 2563 วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 24. (5.) สรุปการประชุมรายงานผลการติดตามกำกับตัวชี้วัดอัตราส่วนการตายมารดาประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 25. รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัดประจำเดือน มิย.63 (9 ก.ค. 2563)
 26. ประชุม MCH Baord ชาติ 26 มิ.ย. 2563 (9 ก.ค. 2563)
 27. บทวิเคราะห์อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสน (9 ก.ค. 2563)
 28. สรุป ประชุมทบทวนการตายมารดาเขตสุขภาพที่ 6 (9 ก.ค. 2563)
 29. สรุปการประชุมหารือการประเมินระบบฝากครรภ์ ครั้งที่ 2 (7 ส.ค. 2563)
 30. สรุปการประชุมหารือการประเมินระบบฝากครรภ์ ครั้งที่ 1 (7 ส.ค. 2563)
 31. รายงานผลการกำกับติดตามตัวชี้วัด อัตราส่วนการตายมารดา ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (7 ส.ค. 2563)
 32. รายงานกาประชุมคณะทำงานการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 ส.ค. 2563)
 33. Onepage ประชุมคณะกรรมการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และหลังคลอดที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (7 ส.ค. 2563)
 34. Save mom สุราษฎ์ธานี (9 ก.ย. 2563)
 35. Save mom มหาสารคาม (9 ก.ย. 2563)
 36. สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Savemom (5 ต.ค. 2563)
 37. (ร่าง)มาตรฐานเครือข่ายบริการสุขภาพระดับ (5 ต.ค. 2563)
 38. สรุปสถานการณ์การตายมารดาไทยปีงบประมาณ 2563 (6 ต.ค. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 1.2 :
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
Download
 1. สถานการณ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติฯ และแนวทางการขับเคลื่อนปี 2564 (1 ต.ค. 2563)
 2. เรื่องน่ารู้กับ พ.ร.บ. นมผง (1 ต.ค. 2563)
 3. รายงานการประชุมมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ 22 กย 63 (1 ต.ค. 2563)
 4. โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (1 ต.ค. 2563)
 5. เคล็ดลับคุณแม่มือใหม่สู่คุณแม่มือโปร (1 ต.ค. 2563)
 6. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมการดำเนินงานมุมนมแม่อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน (1 ต.ค. 2563)
 7. Act Marketing of Infant and Young Child Food Control (1 ต.ค. 2563)
 8. รายงานการสำรวจการจัดสวัสดิการการดำเนินการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ (9 ก.ย. 2563)
 9. ร่างหลักสูตรระยะสั้นการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่_ครั้งที่ 1 (9 ก.ย. 2563)
 10. ผลการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนแม่ (9 ก.ย. 2563)
 11. ใบงานแผนการสอน (9 ก.ย. 2563)
 12. งานแถลงข่าวรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (9 ก.ย. 2563)
 13. กำหนดการประชุมเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประสานงานเครือข่ายบุคลากรสาธารณสุข (9 ก.ย. 2563)
 14. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการสอนนมแม่ (9 ก.ย. 2563)
 15. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 2-2563 (9 ก.ย. 2563)
 16. การประชุมคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก (9 ก.ย. 2563)
 17. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย 20 กค 63 (31 ก.ค. 2563)
 18. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 5_21 กค 63 (31 ก.ค. 2563)
 19. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 4_13 กค 63 (31 ก.ค. 2563)
 20. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 3_8 กค 63 (31 ก.ค. 2563)
 21. การประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (31 ก.ค. 2563)
 22. Infographic Breastfeeding in COVID-19 (10 ก.ค. 2563)
 23. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2 (10 ก.ค. 2563)
 24. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 1 (10 ก.ค. 2563)
 25. การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพระราชบัญญํติฯ ครั้งที่ 1/2563 (10 ก.ค. 2563)
 26. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์พระราชบัญญัติฯ ครั้งที่ 2 (10 ก.ค. 2563)
 27. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19 (10 ก.ค. 2563)
 28. รายงานการประชุมเตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ (10 มิ.ย. 2563)
 29. การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (9 พ.ค. 2563)
 30. แนวทางบริจาคนมผง (9 พ.ค. 2563)
 31. BFHI implementation_guidance (9 พ.ค. 2563)
 32. ร้อยละเด็ก 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัย ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563 (8 พ.ค. 2563)
 33. สถานการณ์ร้อยละเด็กแรกเกิด-6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว (8 พ.ค. 2563)
 34. พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560 (8 พ.ค. 2563)
 35. คำอธิบาย พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก 2560 (8 พ.ค. 2563)
 36. การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการกิจการ (8 พ.ค. 2563)
 37. การประชุมแนวทางการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในสถานประกอบกิจการ (8 พ.ค. 2563)
 38. แผนขับเคลื่อนการบังคับใชัพระราชบัญญัติฯ (8 พ.ค. 2563)
 39. แนวทางคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ (8 พ.ค. 2563)
 40. Violations of the international code of marketing of breastfeeding (8 พ.ค. 2563)
 41. Thailand 2016 MICS_Thai (8 พ.ค. 2563)
 42. Thailand 2012 MICS_Thai (8 พ.ค. 2563)
 43. Thailand 2006 MICS_Thai (8 พ.ค. 2563)
 44. Protecting, promoting and supporting Breastfeeding (8 พ.ค. 2563)
 45. Poster 10 steps BFHI (8 พ.ค. 2563)
 46. MARKETING OF BREAST-MILK SUBSTITUTES Thailand 2018 (8 พ.ค. 2563)
 47. Infographic Breastfeeding in workplace (8 พ.ค. 2563)
 48. COVID19_BF2 (8 พ.ค. 2563)
 49. COVID19_BF1 (8 พ.ค. 2563)
 50. Breastfeeding in workplace manual (8 พ.ค. 2563)
 51. Breastfeeding goal 2025 (8 พ.ค. 2563)
 52. Breastfeeding advice in COVID-19 (8 พ.ค. 2563)
 53. BFHI implementation_guidance (8 พ.ค. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 1.3 :
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน 
Download
 1. คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (29 ก.ย. 2563)
 2. แผ่นพับสุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด19-Leaflet.pdf (29 ก.ย. 2563)
 3. โปสเตอร์สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด19-Poster.pdf (29 ก.ย. 2563)
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนมระบบฐานข้อมูลร่วม ด้านสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 กระบวนการพัฒนาด้านเทคนิคมุ่งสู่งการนำไปใช้ประโยชน์ (29 ก.ย. 2563)
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบรายงานข้อมูล เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพนักเรียน Social distancing (29 ก.ย. 2563)
 6. ขออนุมัติปรับกิจกรรมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (29 ก.ย. 2563)
 7. DOH-STU.Standard.Datasets.and.Dictionary (8 ก.ย. 2563)
 8. One Page โลหิตจาง (8 ก.ย. 2563)
 9. สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการส (8 ก.ย. 2563)
 10. One Page การประชุมหารือพัฒนาการดำเนินงาน GSHS 2021 (5 ส.ค. 2563)
 11. โปสเตอร์สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด 19 (5 ส.ค. 2563)
 12. โปสเตอร์สถานศึกษาปลอดภัยโควิด 19 (5 ส.ค. 2563)
 13. One Page เครื่องมือประเมิน HLS (15 ก.ค.63) (5 ส.ค. 2563)
 14. หนังสือนิทานธาลัสซีเมียโลหิตจาง (4 ส.ค. 2563)
 15. สื่อสุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด 19 (4 ส.ค. 2563)
 16. สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ (4 ส.ค. 2563)
 17. คู่มือการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ (4 ส.ค. 2563)
 18. One Page ร่างเครื่องมือ HLS 25 มิย 63 (9 ก.ค. 2563)
 19. สรุปการประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 20. สรุปการประชุมหรือการหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 21. การประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 22. การประชุมหรือการหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณา เด็กพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 23. รายงานสถานการณ์เด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี (สูงดีสมส่วน) (9 พ.ค. 2563)
 24. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูลเพื่อติดตามสุขภาพนักเรียน (9 พ.ค. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 1.9
ร้อยละเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
Download
 1. คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา (29 ก.ย. 2563)
 2. แผ่นพับสุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด19-Leaflet.pdf (29 ก.ย. 2563)
 3. โปสเตอร์สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด19-Poster.pdf (29 ก.ย. 2563)
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนมระบบฐานข้อมูลร่วม ด้านสุขภาพนักเรียน ปีงบประมาณ 2563 กระบวนการพัฒนาด้านเทคนิคมุ่งสู่งการนำไปใช้ประโยชน์ (29 ก.ย. 2563)
 5. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบรายงานข้อมูล เพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพนักเรียน Social distancing (29 ก.ย. 2563)
 6. ขออนุมัติปรับกิจกรรมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (29 ก.ย. 2563)
 7. DOH-STU.Standard.Datasets.and.Dictionary (8 ก.ย. 2563)
 8. One Page โลหิตจาง (8 ก.ย. 2563)
 9. สรุปการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการส (8 ก.ย. 2563)
 10. One Page การประชุมหารือพัฒนาการดำเนินงาน GSHS 2021 (5 ส.ค. 2563)
 11. โปสเตอร์สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด 19 (5 ส.ค. 2563)
 12. โปสเตอร์สถานศึกษาปลอดภัยโควิด 19 (5 ส.ค. 2563)
 13. One Page เครื่องมือประเมิน HLS (15 ก.ค.63) (5 ส.ค. 2563)
 14. สื่อสุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยโควิด 19 (4 ส.ค. 2563)
 15. สมุดบันทึกการคัดกรองสุขภาพเด็กพิเศษ (4 ส.ค. 2563)
 16. คู่มือการคัดกรองสุขภาพและการส่งเสริมสุขภาพเด็กพิเศษ (4 ส.ค. 2563)
 17. หนังสือนิทานธาลัสซีเมียโลหิตจาง (4 ส.ค. 2563)
 18. One Page ร่างเครื่องมือ HLS 25 มิย 63 (9 ก.ค. 2563)
 19. สรุปการประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 20. สรุปการประชุมหรือการหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณา ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 21. การประชุมหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 22. การประชุมหรือการหารือการพัฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณา เด็กพิเศษ ปีงบประมาณ 2563 (10 มิ.ย. 2563)
 23. การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์และออกแบบรายการข้อมูลเพื่อติดตามข้อมูลสุขภาพนักเรียน (8 พ.ค. 2563)
 24. รายงานสถานการณ์เด็กวัยเรียน 6 - 14 ปี (สูงดีสมส่วน) (8 พ.ค. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 1.16
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยมสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Download
 1. สรุปกระบวนการดำเนินงาน หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพ
 2. ผลวิเคราะห์แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์ โควิด 19
 3. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ครั้งที่ 2
 4. การประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ในสถานประกอบการฯ
 5. การเยี่ยมเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดเชียงราย
 6. การเยี่ยมเสริมและนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี จังหวัดเชียงใหม่
 7. รายงานการประชุม Healty Living
 8. รายงานการประชุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวัยทำงาน
 9. รายงานการประชุมพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ
 10. รายงานการเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
 11. รายงานพิธีมอบรางวัลวิสาหกิจต้นแบบ โครงการ SHAP ประจำปี 2562
 12. SME D ฝ่าวิกฤตร้านอาหาร
 13. สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ
 14. ส่งชุดอุปกรณ์
 15. สถานการณ์ด้านสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ภาค 1
 16. คำแนะนำด้านสาธารณสุขสำหรับสถานที่ก่อสร้าง
ตัวชี้วัดที่ 1.28
ร้อยละของวัยทำงานอายุ 25-59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยมสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
Download
 1. คู่มือแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ ตามวิถีชีวิตใหม่
 2. การวิเคราะห์แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ
 3. การประชุมการพํฒนางานด้านสุขภาพนักเรียนแบบบูรณาการ
 4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
 5. นวตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ และเชิงปฏิบัติการ
 6. E-Book คู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของ COVID19 ในสถานศึกษา
 7. คุู่มือการเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา
 8. ประชุมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
 9. การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.สมุทรสาคร
 10. การลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จ.กาญจนบุรี
 11. สรุปการตรวจเยี่ยมเสริมพลังรร.ดรุณสิกขาลัย
 12. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในสถานประกอบการหรือการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
 13. แนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ
 14. ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเปิดเรียน
 15. สรุปตรวจเยี่ยมเสริมพลัง และประเมินความพร้อมการเปิดโรงเรียนเต็มรูปแบบ
 16. สถานการณ์COVID 19 (เพิ่มเติม)
 17. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อความรู้ด้านสุขภาพ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด ครั้งที่ 1
 18. รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำสื่อความรู้ด้านสุขภาพ ฐานวิถีชีวิตใหม่ ต้านภัยโควิด ครั้งที่ 2
 19. one page สรุปการประชุมรายงานผลการตรวจติดตาม ศธ
 20. วัยรียน - 3 คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
 21. วัยเรียน- One Page ประชุมปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติกรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรค COVID 19
 22. วัยเรียน - ผลการประเมินโรงเรียนจากฐานข้อมูล Thai stop covid
 23. วัยเรียน - แผ่นพับสุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัยฯ
 24. วัยเรียน - โปสเตอร์สุขอนามัยเด็กไทยปลอดภัย
 25. วัยเรียน - One Page ประชุมเตรียมความพร้อมป้องกัน COVID 19
 26. วัยเรียน - 2.1 QR-CODE แนวทางเตรียมความพร้อมสถานศึกษาฯ
 27. วัยรียน - One Page ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนฯ
 28. แม่และเด็ก - คู่มือการปฏิบัติตัวสำหรับหญิง
 29. แม่และเด็ก - แนวทางปฏิบัติตัวสำหรับหญิงตั้งครรภ์
 30. แม่และเด็ก - แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์
 31. แม่และเด็ก - แนวทางการจัดระบบบริการฝากครรภ์
 32. COVID 19 What we know
 33. สถานการณ์โควิด-8 กค-63
 34. วิเคราะห์สถานการณ์โควิดประเทศไทย8-7-63
 35. ภาวะสังคมไทยกับการแพร่ระบาดของโควิด
 36. แนวทางการดำเนินการโควิดสถานประกอบการ-กรม
 37. คู่มือการจัดการ-COVID-19_สอป
 38. COVID 19 Teacher Manual - UNICEF Thailand
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน 
Download
 1. รายงานผลตรวจสอบภายใน ไตรมาส 4 ปี 2563
 2. ชื่อหัวข้อ "การเผยแพร่นโยบาย มาตรการ ควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน
 3. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้เดือนมิถุนายน 2563
 4. สรุปรายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.1 ครั้งที่ 8
 5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งบุคลากร
 6. แนวทางปฏิบัติในการยืมเงินราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
 7. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้ ประจำเดือนกันยายน
 8. สรุปรายงานประชุมตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 7
 9. ทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการยืมเงินราชการ
 10. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2563
 11. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้ประจำเดือนกรกฏาคม 2563
 12. สรุปรายงานการประชุมตัวชี้วัด 2.1 ครั้งที่ 6
 13. สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุม กำกับฯ ครั้งที่ 5
 14. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีในไตรมาสที่ 3
 15. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประชุมสัมมนา
 16. มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการศึกษาวิจัย
 17. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้เดือนเมษายน 2563
 18. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีในไตรมาสที่ 2
 19. ภาพกิจกรรมบอร์ดส่งเสริมความรู้ และประชาสัมพันธ์การกำกับ บริหารงานของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2563
 20. สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 4
 21. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการควบคุมฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง
 22. การวิเคราะห์ระดับความสำเร็จของการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2562
 23. รายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พศ. 2563
 24. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานการควบคุม กำกับ การบริหารของหน่วยงาน
 25. กระบวนการ SWOT Analysis
 26. สรุปวิเคราะห์ผล ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนการดำเนินตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
Download
 • มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)
 1. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 เดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 2. หลักฐานระดับ 4 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมโดยใช้ Google from (6 ต.ค. 2563)
 3. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพบุคลากร กรมอนามัย (6 ต.ค. 2563)
 4. หลักฐานระดับ 4 การตรวจสุขภาพของบุคลากรและการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ (6 ต.ค. 2563)
 5. หลักฐานการตรวจสุขภาพโรงพยาบาลอื่น (6 ต.ค. 2563)
 6. หลักฐานระดับ 5 ร้อยละของค่าเฉลี่ยดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรในหน่วยงานลดลง (6 ต.ค. 2563)
 7. หลักฐานระดับ 4 ระหว่างการประชุมก่อนพักมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกายเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 8. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 9. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 10. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากขึ้นเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 11. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 12. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 13. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 14. ตัวชี้วัด 2.2 การสื่อสารสถานการณ์สุขภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเดือนกันยายน (6 ต.ค. 2563)
 15. หลักฐานระดับ 4 การตรวจสุขภาพและวิเคราะห์ CV R (9 ก.ย. 2563)
 16. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 17. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 18. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากขึ้นเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 19. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 20. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 21. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือนสิงหาคม (9 ก.ย. 2563)
 22. ตัวชี้วัด 2.2 การสื่อสารสถานการณ์สุขภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (9 ก.ย. 2563)
 23. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 24. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 25. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมระหว่างการประชุม ก่อนพักมีการขยับเคลื่อนไหวร่างกาย (6 ส.ค. 2563)
 26. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากขึ้นเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 27. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 28. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 29. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 30. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 เดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 31. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมการตรวจสุขภาพของบุคลากรเดือนกรกฎาคม (6 ส.ค. 2563)
 32. ตัวชี้วัด 2.2 การสื่อสารสถานการณ์สุขภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันเดือนกรกฏาคม (6 ส.ค. 2563)
 33. ตัวชี้วัด 2.2 การสื่อสารสถานการณ์สุขภาพที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน (8 ก.ค. 2563)
 34. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 35. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 36. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากขึ้นเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 37. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 38. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 39. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 40. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 เดือนมิถุนายน (8 ก.ค. 2563)
 41. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมการตรวจสุขภาพของบุคลากร (8 ก.ค. 2563)
 42. หลักฐานระดับ 4 การประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมโดยใช้ Google from (8 ก.ค. 2563)
 43. สรุปรายงานการประชุมเดือนมิถุุนายน 2563 (8 ก.ค. 2563)
 44. (ควาามรู้ที่นำมาใช้) 8 เทคนิคออกกำลังกายนอกบ้านห่างไกล COVID (10 มิ.ย. 2563)
 45. (ความรู้ที่นำมาใช้) สถานการณ์และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดสกลนคร (10 มิ.ย. 2563)
 46. (ความรู้ที่นำมาใช้) สถานะสุขภาพ ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน (10 มิ.ย. 2563)
 47. (ความรู้ที่นำมาใช้) วิกฤตปัญหาโรคอ้วน ภัยเศรษฐกิจ พิษสังคม (10 มิ.ย. 2563)
 48. (ความรู้ที่นำมาใช้) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคอ้วนในกลุ่มวัยผู้ใหญ่ เขตเทศบาลตำบลบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (10 มิ.ย. 2563)
 49. (ความรู้ที่นำมาใช้) แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง (10 มิ.ย. 2563)
 50. (ความรู้ที่นำมาใช้) สถานการณ์ปัญหาและภาวะน้ำหนักเกินในประเทศไทย (10 มิ.ย. 2563)
 51. (รายการข้อมูลที่นำมาใช้) องค์กรสุขภาพดี happy body (10 มิ.ย. 2563)
 52. (รายการข้อมูลที่นำมาใช้) คู่มือ_ดูแลตัวเองสำหรับประชาชน_สู้โควิด-19_ไปด้วยกัน (10 มิ.ย. 2563)
 53. (รายการข้อมูลที่นำมาใช้) การออกกำลังกายในวัยทำงาน (10 มิ.ย. 2563)
 54. (รายการข้อมูลที่นำมาใช้) 7-Weeks-towards-healthy-lifestyle-literacy (10 มิ.ย. 2563)
 55. หลักฐานระดับ 1.1 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล รอบ 6 เดือนแรก (8 มิ.ย. 2563)
 56. หลักฐานระดับ 1.2 แผนปฏิบัติการฯ มิติ 1 รอบ 6 เดือนหลัง (8 มิ.ย. 2563)
 57. หลักฐานระดับ 2.1.1 รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (8 มิ.ย. 2563)
 58. หลักฐานระดับ 2.1.2 หนังสือแจ้งเวียนกลุ่ม แผนปฏิบัติการ (8 มิ.ย. 2563)
 59. หลักฐานระดับ 2.1.3 หนังสือแจ้งเวียนกลุ่ม ขอความร่วมมือรายบุคคล (8 มิ.ย. 2563)
 60. หลักฐานระดับ 2.1.4 การสื่อสารสถานการณ์สุขภาพผ่าน line group (8 มิ.ย. 2563)
 61. หลักฐานระดับ 3 (ร่าง) รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเดือนพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 62. หลักฐานระดับ 3.1 รายงานการประชุมแสดงผู้บริหารกำกับติดตามแผน (8 มิ.ย. 2563)
 63. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเพื่อให้นอนหลับง่ายขึ้นเดือพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 64. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานและมันเดือนพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 65. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมขยับกายห่างไกลโรคเดือพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 66. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายภาพรวมของกลุ่มงานเดือพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 67. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยืดเหยียดร่างกายส่วนบุคคลเดือพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 68. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมรณรงค์ให้มีการเดินเพิ่มมากขึ้นเดือพฤษภาคม (8 มิ.ย. 2563)
 • มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)
 1. ระดับ 3 หลักฐานแสดงการนำขึ้นเวบไซต์หน่วยงานภายในวันที่กำหนด
 2. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 หนังสือขอความร่วมมือส่งผลงานวิชาการและการวิจัยประกอบการประเมินสมรรถนะ ระดับบุคคล
 3. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 จำนวน ข้อมูล ความรู้
 4. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 สรุปบทเรียน รอบ 6 เดือน
 5. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 บันทึกขอความร่วมมือส่งข้อมูลความรู้
 6. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 บันทึกถึง ผอ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอให้บุคลากรจัดทำข้อมูล& ความรู้
 7. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ กค 2563
 8. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ พค 2563
 9. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ สค 2563
 10. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 สรุบการประชุมกพว
 11. ตัวชี้วัดที่ 2.2 มิติที่ 2 สรุปผลงานวิชาการและการวิจัย
 12. สรุปงาน DM_KM เดือนกค.63 รอบ 2
 13. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดทำข้อมูลฯ วันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2563
 14. หลักฐานระดับ 1.4 แผนการพัฒนาการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2563 ปรับ
 15. หลักฐานระดับ 1.3 หนังสือรายงานสรุปคะแนนวิชาการและการวิจัย รายบุคคล
 16. หลักฐานระดับ 1.2 หนังสือแจ้งเวียนขอความร่วมมือส่งผลงาน
 17. หลักฐานระดับ 1.1 สรุปรายงานการวิเคราะห์ความรู้ของบุคลากร รอบ 6 เดือนหลัง
 18. สรุปผลงานวิชาการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนพฤษภาคม 2563
 19. สรุปรายงานการประชุม กพว.ครั้งที่ 5
 20. สรุปรายงานการประชุม กพว.ครั้งที่ 4
 •  มิติที่ 3 การขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข
 1. (ร่าง) รายการประชุมเดือนสิงหาคม หน้า 29 ข้อ 5.2
 2. ใบเซ็นชื่อเข้าร่วมกิจกรรมเดือนกันยายน
 3. หลักฐานระดับ 4 จัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เดือนกันยายน
 4. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเดือนกันยายน
 5. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มีคุณธรรมเดือนกันยายน
 6. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเดือนกันยายน
 7. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากรเดือนกันยายน
 8. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดอวยพรวันเกิดเดือนกันยายน
 9. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเดือนกันยายน
 10. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมคนดีประจำหน่วยงาน
 11. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเดือนกันยายน
 12. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดทำช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเดือนสิงหาคม
 13. (ร่าง) รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ เดือนสิงหาคม
 14. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมยกย่องชมเชยผู้มีจิตใจดี มีคุณธรรมเดือนสิงหาคม
 15. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมสนับสนุนข้อมูลด้านสุขภาพและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายเดือนสิงหาคม
 16. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเดือนสิงหาคม
 17. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การอบรมให้บุคลากรเดือนสิงหาคม
 18. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดอวยพรวันเกิดเดือนสิงหาคม
 19. หลักฐานระดับ 4 กิจกรรมจัดสวัสดิการแก่บุคลากรเดือนสิงหาคม
 20. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพเดือนกรกฎาคม
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
Download
 1. องค์ความรู้เรื่องการบริหารงบประมาณ (8 พ.ค. 2563)
 2. แนวทางการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.2563 (8 พ.ค. 2563)
 3. Flow chart การบริหารแผนและงบประมาณ (8 พ.ค. 2563)
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (8 พ.ค. 2563)
 5. ตารางฐานข้อมูลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561 - 2563 (8 พ.ค. 2563)
 6. วิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (8 พ.ค. 2563)
 7. สรุปการประเมินและการสังเคราะห์ข้อเสนอเเชิงนโยบายและมาตรการ (8 พ.ค. 2563)
 8. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (9 พ.ค. 2563)
 9. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ (9 พ.ค. 2563)
 10. ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลือน (9 พ.ค. 2563)
 11. การวางแผน การวิเคราะห์และแนวทางการบริหาร (9 พ.ค. 2563)
 12. ระเบียบบริหารงบประมาณ 2562 (9 พ.ค. 2563)
 13. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 (8 มิ.ย. 2563)
 14. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 8/2563 (8 ก.ค. 2563)
 15. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนมิถุนายน 2563 (ณ 30-มิถุนายน-63) (8 ก.ค. 2563)
 16. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2563 (ณ 31 กค. 63) (3 ส.ค. 2563)
 17. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนสิงหาคม 2563 (ณ 31 สค.63) (9 ก.ย. 2563)
 18. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเดือนกันยายน 2563 (ณ 30 ก.ย. 63) (9 ต.ค. 2563)
 19. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) (9 ต.ค. 2563)
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กร ที่มีสมรรถนะสูง ตามแนวทางPMQA 2558/ PMQA 4.0
Download
 1. ผลสำรวจความต้องการ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ
 2. ตัวชี้วัด 2.4 โครงการ 9 ย่างเพื่อสร้างลูกนวัตกรรมบริการ
 3. สรุปข้อมูลการพัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วมเครือข่าย(ด้านสุขภาพนักเรียน)
 4. ระบบฐานข้อมูลกลุ่มอนามัยแม่และเด็ก_โปรแกรม PHIM
 5. ระบบเฝ้าวังมารดาตาย MDSR
 6. Save mom Operation
 7. ประเมินความพึงพอใจเครือข่ายสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 8. 2.4 ใช้ self assessment4.0 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 9. เครื่องมือยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่ PMQA 4.0_อ.ร
 10. ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริม(เพิ่มเติม)
 11. รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด 2.4 (รอบ 6 เดือนหลัง)
 12. สรุปการบรรยาย key word การดำเนินงานหมวด 1-6 อาจารย์กิตติณัฐ พนมฤทธ
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการหน่วยงาน
Download
 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้าง (9 พ.ค. 2563)
 2. รายงานการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (9 พ.ค. 2563)
 3. มาตรการ PDCA (9 พ.ค. 2563)
 4. หลักการและการบริหารแผนงานและโครงการทั่ว ๆ ไป (9 พ.ค. 2563)
 5. ผังบริหารแผน สส. (9 พ.ค. 2563)
 6. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (9 พ.ค. 2563)
 7. แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (9 พ.ค. 2563)

 

7). รายงานการประชุม
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1 (6 ม.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (27 ม.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 (27 ก.พ. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 (31 มี.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5 (7 เม.ย. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6 (2 มิ.ย. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7 (2 ก.ค. 2563)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏฺิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8 (วันที่ 6 สค. 63)
Download
 • รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏฺิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9 (วันที่ 8 กย. 63)
Download
 •  รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏฺิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10 (วันที่ 23 กย. 63)
Download
8). คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563
Download