คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2564

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.SOP กระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 146 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.SOP กระบวนการขอใช้รถยนต์ราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 406 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.SOP กระบวนการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.83 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.SOP กระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 4.08 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.SOP กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.1 แบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 63-30 กันยายน 64).pdf
ขนาดไฟล์ 1.18 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4.1 แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.5)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.1 แบบรายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.5).pdf
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.1 ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 10.40 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7.1 ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 21.06 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8.ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8 ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย