คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

คำสั่งกรมอนามัย เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ คณะที่ 1 - 6 ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ คณะที่ 1-6 ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ (วันที่ 11 ตุลาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ปี 2566 ครั้งที่ 01 วันที่ 28 สิงหาคม 2566.zip
ขนาดไฟล์ 5.72 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 01-2566 28 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปมติประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 01-2566 28 สิงหาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2566 ครั้งที่ 02 วันที่ 20 กันยายน 2566.zip
ขนาดไฟล์ 4.99 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 02-2566 20 กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 7.91 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2567 ครั้งที่ 01 วันที่ 18 ตุลาคม 2566.zip
ขนาดไฟล์ 13.54 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 01-2567 18 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปมติประชุม Cluster กลุ่มที่ 1 ครั้งที่ 01-2567 18 ตุลาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารแนวทางการดำเนินงานและข้อเสนอ ปี 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567.rar
ขนาดไฟล์ 3.13 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มส่งเสริมสุขภาพ ปี 2567
ขนาดไฟล์ 2.79 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะที่ 1 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น

คณะที่ 3 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มวัยทำงาน

คณะที่ 4 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ

คณะที่ 5 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 01 - 2566 วันที่ 7 กันยายน 2566.rar
ขนาดไฟล์ 5.48 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 5 ครั้งที่ 01-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 02 - 2566 วันที่ 20 กันยายน 2566.rar
ขนาดไฟล์ 15.43 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 5 ครั้งที่ 02-2566 (แก้ไขวันที่ 5 ต.ค. 66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 03 - 2566 วันที่ 5 ตุลาคม 2566.rar
ขนาดไฟล์ 3.01 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 5 ครั้งที่ 03-2566 (แก้ไขวันที่ 30 ต.ค.66).pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารประกอบการประชุมครั้งที่ 04 - 2566 วันที่ 30 ตุลาคม 2566.rar
ขนาดไฟล์ 7.24 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กลุ่ม 5 ครั้งที่ 04-2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

คณะที่ 6 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ