คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 : ข้อมูล จากกลุ่มอำนวยการ ณ วันที่่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 

  1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานหลักงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของประเทศ
  2. ศึกษา วิจัย พัฒนา และประยุกต์องค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพตามกลุ่มวัย
  3. พัฒนาและจัดทำมาตรฐาน กฎเกณฑ์ รวมทั้งระบบการรับรองมาตรฐานการบริการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  4. พัฒนา ระบบ กลไกและเครือข่ายการเฝ้าระวัง และระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของประเทศ
  5. ถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพ ขีดความสามารถ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และชุมชน
  6. สร้างกระแสและขับเคลื่อนทางสังคมด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  7. ประสานความร่วมมือ ติดตามและประเมินผล ด้านการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
  8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย