คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | งานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การวิเคราะห์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.41 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ HPO กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 230 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
การเฝ้าระวังการตายมารดาไทย ปีงบประมาณ 2563 Surveillance of Thai maternal mortality, fiscal year 2020 (นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยดูแลตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำ (WHO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัยช่วงเวลาและปัจจัยสำคัญของแม่และผู้ดูแลเด็กในการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมผสม หรืออาหารอื่นในกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 401 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก | โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลีนิกนมแม่ในสถานพยาบาลภายใต้ชุดโครงการวิจัยนโยบายการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการและเหตุผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการให้นมแม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ ปริมาณการให้นมแม่ในเด็กแรกเกิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ อาหารตามวัย เด็กอายุ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ การเสริมน้ำเปล่าในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปี พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน ปี 2562 (วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (ฐาปะณี ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.68 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561.rar
ขนาดไฟล์ 6.41 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ความต้องการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพประชากรวัยทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของประชากรวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุ่น กรณีศึกษาอ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (มลิวัลย์ ศรีม่วง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กในพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ผลงานวิชาการ เรื่อง การสำรวจสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (นางกมลชนก ศรีศาสตร์) Full paper.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย