คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการและงานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การศึกษาความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ทิพวรรณ พูลเอียด) วันที่ 25 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ(ปิยวดี พิศาลรัตนคุณ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ประภัสสร นุชนิยม) วันที่ 1 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 606 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ HPO กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 445 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(Ebook) รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจัยกำหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การศึกษาการใช้บริการข้อมูล ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (นางสาวอุษา วงทวี).pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก วันที่ 9 มีนาคม 2566 (นางเบญจวรรณ อิ้งทม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังการตายมารดาไทย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 (นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 184 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยดูแลตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำ (WHO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัยช่วงเวลาและปัจจัยสำคัญของแม่และผู้ดูแลเด็กในการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมผสม หรืออาหารอื่นในกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 2772 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก | โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลีนิกนมแม่ในสถานพยาบาลภายใต้ชุดโครงการวิจัยนโยบายการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการและเหตุผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 1026 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 361 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการให้นมแม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ ปริมาณการให้นมแม่ในเด็กแรกเกิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ อาหารตามวัย เด็กอายุ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ การเสริมน้ำเปล่าในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 203 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 - นายเนติ์ ภู่ประสม วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2565 (วันที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 3362 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (2021 Global School-based Student Health Survey GSHS).pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 16.78 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปี พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 1022 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน ปี 2562 (วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 205 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองในเด็กที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อเฝ้าระวังภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (กมลนิตย์ มาลัย) วันที่ 23 กรกฏาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย 10 Packages ของสถานประกอบการ (กมลนิตย์ มาลัย) วันที่ 20 กรกฏาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (ฐาปะณี คงรุ่งเรือง) 18 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ของพนักงานในสถานประกอบการ(วันที่ 9 มีนาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | ผลของโปรแกรม 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวา - ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด 181 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561.rar
ขนาดไฟล์ 6.41 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ความต้องการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพประชากรวัยทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของประชากรวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
การสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุ่น กรณีศึกษาอ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (มลิวัลย์ ศรีม่วง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Ethic air pollution (วันที่ 9 มีนาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 270 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กในพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 296 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์