คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มสนับสนุนวิชาการ การวิจัยและนวัตกรรม

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2

นางสาวภารินี หงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการการวิจัย และนวัตกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวเนตรชนก รัตนเนตร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 1

นางสาวกรณิกา อนันต์สุทธิรักษ์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 2