คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ : งานพัสดุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางจริญญา สะเริญรัมย์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร

หัวหน้างานพัสดุ กลุ่มอำนวยการ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 1

นางสาวพรพรรณ สมพงษ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

About Hero 2

นางสาววิไลวรรณ รักไร่

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 3

นางสาวมาลินี ผามะณี

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 4

นางสาวณัชชา สินธุไชย

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 5

นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว

พนักงานพัสดุ ส 3

About Hero 6

นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์

พนักงานพัสดุ ส3

About Hero 7

นางสาวอนันยา องอาจ

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 8

นายธีรวุฒิ บุญมี

ผู้ประสานโครงการฯ

About Hero 9