คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ : งานพัสดุ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร

รักษาการหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ งานพัสดุ

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวพรพรรณ สมพงษ์

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

About Hero 1

นางสาววิไลวรรณ รักไร่

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 2

นางสาวหทัยรัตน์ เพียรเกษตรกิจ

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 3

นางสาวณัชชา สินธุไชย

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 4

นางสาวศุภกานต์ ตุ้มแก้ว

พนักงานพัสดุ ส 3

About Hero 5

นายสุพัฒน์ นิจจะพจน์

พนักงานพัสดุ ส3

About Hero 6

นางสาวอนันยา องอาจ

นักวิชาการพัสดุ

About Hero 7

นายธีรวุฒิ บุญมี

ผู้ประสานโครงการฯ

About Hero 8