คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


( 5 เดือนแรก )
1. ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

3. หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

  • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล
  • แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 
4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

Download

5. แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)

Download

6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

Download

1. PA.MMR64-ส่วนที่ 1 ผลผลิตและผลลัพธ์
2. PA.MMR64-ส่วนที่ 2 ด้านผู้รับบริการ
3. PA.MMR64-ส่วนที่ 3 ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4. PA.MMR64-ส่วนที่ 4 ด้านประเมินความเสี่ยง
5. PA.MMR64-ส่วนที่ 5 ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารฯ
6. PA.MMR64-ส่วนที่ 6 ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ
7. Covid-19 and pregnancy management
8. แนวทางการดูแลทารกแรกเกิด กุลกัญญา
9. แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดจากมารดา
10. คู่มือวิถีใหม่ในการดูแลสตรีตั้งครรภ์
ตัวชี้วัดที่ 1.7
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 

Download

1. พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

2. คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ

3. คำอธิบายพ.ร.บ.นมผง พ.ศ.2560

4. คำชี้แจงการสนับสนุนจัดประชุม อบรม หรือ สัมมนาด้านวิชาการตามมาตรา 21

5. คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19

6. แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 2563-2565

7. แนวทางบริจาคนมผงในช่วง COVID-19

8. แนวทางคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้า

9. แนวทางในการพิจารณาความแตกต่างของฉลากตามมาตรา 26

10. WBW2015_Balancing work and family life_Poster

11. WBW2015_Balancing work and family life

12. Violations of the international code of marketing of breastmilk

13. Thailand 2016 MICS_Thai

14. Thailand 2012 MICS_Thai

15. Thailand 2006 MICS_Thai

16. Publications and references on COVID-19_WABA

17. Protecting, promoting and supporting Breastfeeding

18. Poster_The 10 steps to success breastfeeding

19. MARKETING OF BREAST-MILK SUBSTITUTES Thailand 2018

20. Infographic_การปฏิบัติตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง COVID-19

21. Infographic_การให้นมของแม่ที่ติดเชื้อ COVID-19

22. Infographic Breastfeeding in workplace

23. Global Nutrition Targets 2025_Breastfeeding Policy Brief

24. Breastfeeding goal 2025

25. Breastfeeding advice in COVID-19

26. BFHI implementation guidance

27. Act Marketing of Infant and Young Child Food Control

28. รายการข้อมูลนำเข้าตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี

ตัวชี้วัดที่ 1.16
ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 

Download

1. รายการข้อมูลนำเข้าตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2. จัดจ้างทำโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโล่โครงงานสุขภาพนักเรียน
3. One Page กิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี ในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
4. ขออนุมัติจัดจ้างจัดงานกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
5. สรุปการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564
6. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์
7. ประชุมหารือ เรื่องการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564 คณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee)
8. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเด็กไทยสายตาดี
ตัวชี้วัดที่ 1.17
จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

Download

1. รายการข้อมูลนำเข้าตัวชี้วัดที่ 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
2. สรุปการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามแนววิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2564
3. ขออนุมัติจัดจ้างจัดงานกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดีในโอกาสของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2564
4. ขับเคลื่อนการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด

5. จัดจ้างจัดกิจกรรมรณรงค์เด็กไทยสายตาดี

6. สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำข้อมูลสุขภาพนักเรียนไปใช้ประโยชน์
7. ประชุมหารือ เรื่องการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564 คณะกรรมการกำกับทิศทาง (Steering Committee)
8. จัดจ้างทำโล่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร และโล่โครงงานสุขภาพนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 1.19
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 

Download

1. แนวทางแก้ไขพฤติกรรม
2. ประชุมเชิงปฏฺบัติการศึกษาสถานการณ์สุขภาพวัยทำงาน (10 Package)
3. ประชุมคณะอนุกรรมการกำดับดูแลกิจการที่ดีฯ ครั้งที่ 1 2564
4. ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนครอบครัวรอบรู้สุขภาพ
5. รายงานผลการดำเนินงาน ตชว.สธ. ผ่านระบบ Health KPI
ตัวชี้วัดที่ 2.1.1
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

Download

1. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง
3. คู่มือยืมเงินราชการ
4. คู่มือการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน
5. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2563
6. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 2 ปี 2563
7. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 3 ปี 2563
8. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 4 ปี 2563
9. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)
10. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
11. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
12. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
13. แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
14. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
15. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
16. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการจัดประชุมระหว่างประเทศ
17. แนวทางการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
18. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ไตรมาสที่ 1 ปี 2564
19. ส่งใช้คืนเงินยืมราชการเกินกำหนด
20. ส่งใช้เงินยืมราชการเกิน20เปอเซ็น
21. ส่งใช้เงินยืมราชการ
22. คู่มือการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ
23. เงินยืมทดรองราชการ
ตัวชี้วัดที่ 2.1.2
ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน  

Download

1. แบบฟอร์ม 1
2. แบบฟอร์ม 2
3. แบบฟอร์ม 3
4. แบบฟอร์ม 4
5. แบบฟอร์ม 5
6. การคัดเลือกโครงการ
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  

Download

1. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะเกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานตามเกณฑ์ HWP (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
3. ข้อเสนอแนะการประเมินสถานที่ทำงานตามเกณฑ์การประเมิน 5ส (วันที่ 21 ธันวาคม 2563)
4. ข้อมูลสถานการณ์สุขภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพและการวิเคราะห์
5. มาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ
6. รายงานการวิเคราะห์การสำรวจความสมดุลในชีวิตและสถานการณ์ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบที่ 1
7. สรุปข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามเกณฑ์ 5ส และเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
8. เกณฑ์การประเมิน 5 ส
9. เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน
10. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจรรมตัวชี้วัด 2.2 ประจำเดือนมกราคม 2564
11. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจรรมตัวชี้วัด 2.2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
12. หลักฐานการสมัครก้าวท้าใจ Season 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ  

Download

1. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ
2. สรุปแนวโน้มการจัดสรรงบประมาณและผลการเบิกจ่ายฯ
3. พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. เป้าหมายและแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ.2564
5. คำสั่งคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่าย สส ปี 2564
6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
7. สรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ
8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)  

Download

1. หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปี 2564
2. รายงานการวิเคราะห์ความรู้ของบุคลากรปี 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
3. ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
4. ผลสำรวจแบบสอบถามความต้องการคาดหวัง คาดพึงพอใจและไม่พึงพอใจ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
5. คู่มือรายงานคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ปี 2564
6. ความรู้ที่นำมาใช้ คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้ กพร.
7. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนใบสมัครรางวัลบริการภาครัฐ กพร.
8. การประชุมประชุมคณะกรรมกพว.ครั้งที่ 1.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
9. การประชุมคณะกรรมการ กพว.ครั้งที่ 2.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
10. One Page สรุปประชุมคณะกรรมการ กพว.ครั้งที่1.2564.ppt
11. One Page สรุปประชุมคณะกรรม กพว.ครั้งที่2 .2564
12. การประชุมคณะกรรมการ กพว.ครั้งที่ 2.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
13. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ
14. สำรวจความต้องการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักส่งเสริมสุขภาพ
15. สถิติสำหรับการวิจัย
16. ระเบียบวิธีการวิจัยและสถิติในการวิจัยฯ
17. ประกาศนโยบายสำนักส่งเสริมสุขภาพ
18. บุคลิกภาพเพื่อสื่อสารสุขภาพ ดร.นทษร สุขสารอมรกุล
19. จริยธรรมบรรยายจริยธรรม
20. จริยธรรมบรรยายกับการเก็บข้อมูล
21. คุณภาพเครื่องมือวิจัย
22. ขั้นตอนในการส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย
23. การออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย-กรมอนามัย
24. การออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย
25. การออกแบบวิธีการดำเนินการวิจัย
26. แนวทางการปฏิบัติในการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย ทพญ.วรวรรณ
27. R2R and research ethics
28. Growth Mindset ปลุกพลังแห่งความคิด อ.อชิระวิชญ์
29. ECกับระบาดวิทยา
30. สรุปมติประชุม สส. ครั้งที่ 4
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  

Download

1. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2. รายงานการวิเคราะห์การบริหารและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2563
3. สรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (GAP)
4. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย (งบดำเนินงาน)
5. แผนปฏิบัติการ ปี 64 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
6. การบริหารแผนฯ
7. แนวทางการบริหารแผนงาน (PDCA) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
8. สรุปแนวทางบริหารความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารฯ
9. การบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10. แผนกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
11. สรุปการประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนและงบประมาณ
12. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ (PIRAB)
7. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1

Download

8. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2

Download

9. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3 Download
10. คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 Download 

 

 


( 5 เดือนหลัง)
1. ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

3. หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

  • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล
  • แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 
4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

Download

5. แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)

Download

6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

 

ตัวชี้วัดที่ 1.6
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 

Download

1. (ร่าง) final_การฉีดวัคซีน COVID-19 ในหญิงตั้งครรภ์

2. PA.MMR64-ส่วนที่ 1 สรุปผลผลิตและผลลัพธ์

3. PA.MMR64-ส่วนที่ 2 นวัตกรรม ลดการตายมารดา

4. PA.MMR64-ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อผู้รับบริการ

5. PA.MMR64-ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

6. PA.MMR64-ส่วนที่ 5 ด้านข้อมูลวิชาการและอื่นๆ

7. การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ในสถานการ covid19

8. สถานการณ์การติดเชื้ อโควิด 19 ในหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลังคลอด 6 สัปดาห์ และทารกแรกเกิด

9. การประชุมอนามัยเแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564

10. การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินงานระบบเฝ้าวังทารกตายปริกำเนิด ครั้งที่ 2

11. การประชุมขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุข

12. การประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

13. ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติครั้งที่ 1/2564

14. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดฯ ประจำเดือนพฤษภาคม

15. สรุปรายงานการประชุมทบทวนสาเหตุการตายมารดาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบ Zoom Meeting

16. วิเคราะห์สถานการณ์การตายมารดาไทยเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 (ุรอบ 6เดือนหลัง)

17. ผลการดำเนินงานและนวัตกรรมของผู้รับบริการ (รอบ 6 เดือนหลัง)

18. โอกาสในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะการดำเนินงานเพื่อลดการตายมารดาต่อผู้รับบริการ(รอบ 6 เดือนหลัง)

19. ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการต่อหน่วยวิชาการที่รับผิดชอบเพื่อการปรับปรุงสินค้าและบริการงาน อนามัยแม่และเด็ก

20. ข้อมูลวิชาการอื่นๆเพิ่มเติมเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า2019 ทำให้เกิดการติดเชื้อและเสียชีวิตในหญิงตั้งครรภ์ (รอบ 6 เดือนหลัง)

21. ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมทบทวนและวิเคราะห์สาเหตุการตายมารดา จังหวัดนครปฐม

22. ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมปรึกษาหารือการเก็บข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ฉีดวัคซีน 19

23. ภาพข่าวกิจกรรม การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานมารดาและทารกปริกำเนิด 

24. รายงาน ผลการดำเนินงาน 1.6 เดือน มิถุนายน 2564

25. วิเคราะการดำเนินงานเฝ้าระวังการตายมารดา 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัดที่ 1.7
ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย 

Download

1. ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย
2. คำอธิบาย พรบ. สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข
3. คำอธิบาย พรบ. สำหรับผู้ประกอบการ
4. รายงานโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการให้บริการปรึกษาปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ออนไลน์
ตัวชี้วัดที่ 1.16
ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (ร้อยละ 10) 

Download

1. รายการข้อมูลนำเข้าตัวชี้วัดที่ 1.16 ร้อยละของเด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ รอบ 5เดือนหลัง
ตัวชี้วัดที่ 1.17
จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Plus HL) 

Download

1. รายการข้อมูลนำเข้าตัวชี้วัดที่ 1.17 จำนวนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ รอบ 5เดือนหลัง
ตัวชี้วัดที่ 1.19
ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 25-59 ปีที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ โดยการมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ร้อยละ 40 

Download

1. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยชุมชน

2. โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 3-Self

3. สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงานปรับปรุงปี 2564

4. สมุดบันทึกสุขภาพวัยทำงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1.1
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน  

Download

1. SOP เงินทดรองราชกา
2. รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564
3. การวิเคราะห์การดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน รอบ 1
4. การวิเคราะห์การดำเนินงานการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน รอบ 2
5. กระบวนการการขอใช้รถยนต์ราชการของสำนักส่่งเสริมสุขภาพ
6. คู่มือกระบวนการพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ

7. คู่มือกระบวนการแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

8. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติการเรื่อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (SOP)

9. รายงานผลตรวจสอบภายในเปรียบเทียบ ไตรมาส 1 2 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 2.1.2
ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน  

Download

1. แบบฟอร์ม 5 รอบ 5 เดือนหลัง

2.

ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ  

Download

1. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจรรมตัวชี้วัด 2.2 เดือนมีนาคม

2. รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ

3. สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ

4. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจรรมตัวชี้วัด 2.2

5. แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนสำนักส่งเสริมสุขภาพ

6. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตัวชี้วัด 2.2 เดือนพฤษภาคม 2564

7. แบบลงลายมือชื่อเข้าร่วมกิจกรรมตัวชี้วัด 2.2 เดือน มิถุนายน 2564 

8. ผลการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ รอบ 5 เดือนหลัง

9. ข้อมูลดัชนีมวลกายบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพรอบ 5 เดือนหลัง

10. เปรียบเทียบข้อมูลดัชนีมวลกายของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

11. หลักฐานการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานราชการ

12. หลักฐานการตรวจสุขภาพกับหน่วยงานอื่น

13. หลักฐานการตรวจสุขภาพกับสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

ตัวชี้วัดที่ 2.3
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

Download

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 31 มี.ค. 2564
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 30 เม.ย. 2564

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 31 พ.ค. 2564

4. สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 30 มิ.ย. 2564

6. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 31 ก.ค. 2564

7. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะ 10 เดือน)

ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)

Download

1. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปรับเพิ่ม
2. วิเคราะห์ผลสำรวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. Canva Workshop กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย
4. 5 ขั้นตอนสร้าง Brand Identity
5. Creative Digital for Health Content
6. KM_NewNormal
7. Marketing and Trend for The Digital Era Thai
8. One Page การประชุมคณะกรรมการกพว.ครั้งที่ 3/2564
9. One Page การประชุมคณะกรรมการกพว.ครั้งที่ 4/2564
10. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ
11. วิเคราะสำรวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
12. สรุปผลการสำรวจความต้องการ การพัฒนาศักยภาพบุคลกร ด้านวิชาการและการวิจัย
13. สรุปผลงานวิชาการและงานวิจัยรอบแรก ปีงบประมาณ 2564 (Excel File)
14. สรุปผลงานวิชาการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (Word File)
15. สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนฯ (Word File)
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย  

Download

1. สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ ส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 2

2. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระยะ 10 เดือน)

7. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1
8. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2
9. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3
10. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4

Download

11. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5

Download

12. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6
13. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7
14. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8
15. คู่มือการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564