คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559


 

หลักฐานอ้างอิง

 

 

องค์ประกอบการประเมินที่ 1 (Functional Based)
 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดให้มีระบบเฝ้าระวังมารดาตายเพื่อลดการตายมารดา ร้อยละ 60

 

 • รายงานระบบเฝ้าระวังการตายมารดา
Download
 • คู่มือการสนับสนุนการดำเนินงานแม่และเด็ก
Download
 • โครงการสัมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็กครั้งที่ 8
Download
 • โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข
Download
 • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษางานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
Download
 • รายงานข้อมูลตัวชี้วัด
Download

ตัวชี้วัดที่ 1.2  : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาจังหวัดให้มีระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและการพัฒนาการเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี

 

 • รายงานระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสมวัย
Download
 • คู่มือการสนับสนุนการดำเนินงานแม่และเด็ก
Download
 • โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเขตสุขภาพและกรมอนามัย
Download
 • โครงการแม่ลูกสุขภาพดีทุกชีวีมีสุข
Download
 • คำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษางานอนามัยแม่และเด็ก กรมอนามัย
Download
 • นโยบาย " ชวนลูกเล่นตามรอยพระยุคลบาท "
Download
 • รายงานข้อมูลตัวชี้วัด (Excel File)
Download
 • บันทึกข้อตกลงระหว่างเขตสุขภาพและกรมอนามัย
Download

ตัวชี้วัดที่ 1.3  : ร้อยละ 50 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 1 ทุกคน ได้รับการตรวจวัดสายตา

 

 • ผังกำกับการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี
Download
 • แนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสายตาผิดปกติ
Download
 • โครงการเด็กไทยสายตาดี
Download
 • โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขระดับจังหวัดในการดำเนินงานตรวจสายตานักเรียนภาพใต้โครงการเด็กไทยสายดี
Download
 • โครงการพัฒนาศักยภาพและกลไก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการฯ
Download
 • แนวทางการพัฒนาศักยภาพครูประจำชั้นฯ ในการคัดกรองและเฝ้าระวังภาวะสายตานักเรียน
Download
 • การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน สสจ.

Download

 • แนวทางการดำเนินงานนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" และคู่มือการตรวจคัดกรองฯ
Download
 • สื่อ/ เอกสารต่างๆ โครงการเด็กไทยสายตาดี 
Download

ตัวชี้วัดที่ 1.4  : ร้อยละ 70 ของจังหวัดมีเครือข่ายต้นแบบสถานประกอบการสุขภาพดี (CSR in Thailand)

 

 • โครงการประกอบการสุขภาพดี
Download
 • หลักฐานงานสถานประกอบการ
Download
 • ภาพการประชุมร่วมกับคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินงาน
Download
 • รายชื่อสถานประกอบการ
Download
 • แผนงานโครงการ
Download
 • แผนการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย
Download
 • การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
Download
 • การสนับสนุนสื่อดิจิทัล และสื่อสิ่งพิมพ์
Download
 • ผลการประเมินความรู้เท่าทันสุขภาพ
Download
 • สรุปการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Download

ตัวชี้วัดที่ 1.5 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา 100 ตำบลต้นแบบสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำการดำเนินงานบูรณาการบทบาท ของหน่วยงานในกรมอนามัยฯ
Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 100 ตำบลต้นแบบ
Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับเขตและระดับจังหวัด
Download
 • โครงการ 100 ตำบลต้นแบบในการบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download

 • แนวทางการพัฒนา 100 ตำบลต้นแบบฯ
Download
 • รายชื่อตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Download
 • คู่มือค่ากลาง
Download
 • ตารางสรุปการบูรณาการ 100 ตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Download
 • สรุปประชุมการรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพัฒนาเมืองน่าอยู่ และการบูรณาการ ตำบลต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Download
 • การฝึกอบรมวิทยากรเชี่ยวชาญการใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และค่ากลาง (Super  Trainer)
Download
 • สรุปการลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังฯ
Download
 • สรุปการเยี่ยมเสริมพลังจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
Download
 
องค์ประกอบการประเมินที่ 2 (Agenda Based)
 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 : ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง

 

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้านวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ 6 กลุ่ม และคณะกรรมการสนับสนุนการบริหารหารการเปลี่ยนแปลง 3 กลุ่ม (เพิ่มเติม)
Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download

1. Blueprint for Change

2. Action Plan for Change

3. Core businrss Process/ flow

Download
 • ประเด็น Lean สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download
 • เอกสารการนำเสนอผลงานหรือนวัตกรรม
Download
 • รายงานการประชุมการเยี่ยมเสริมพลังบริหารการเปลี่ยนแปลง
Download
 • รายงานการประชุมประเด็น Lean เพื่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download
 • ถอดบทเรียนการดำเนินงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
Download
 • ภาพการเยี่ยมเสริมพลังฯ
Download

 องค์ประกอบการประเมินที่ 3 (Area Besed)

ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ร้อยละของ Product ที่มีการใช้งานอยู่ มีการประเมินผล

 

 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์กรมอนามัย (P&E Distribution)
Link URL


 องค์ประกอบการประเมินที่ 4 (Innovation Based)

ตัวชี้วัดที่ 4.1 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ

 

 • ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS
 
 • แผนผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามระบบ DOC กรมอนามัย
Link URL

ตัวชี้วัดที่ 4.2 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

 

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดการใช้พลังงาน พ.ศ. 2559
Download
 • http://www.e-report.energy.go.th/
Link URL

ตัวชี้วัด ____: ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดน้ำ

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการประหยัดน้ำ
Download
 • แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ
Download
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ
Download

ตัวชี้วัดที่ 4.3 : การพัฒนาประสิทธิภาพระบบเว็ปไซต์ของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

 

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Download
 • โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
Download
 • สรุปการประชุมคณะทำงาน IT ครั้งที่ 1
Download
 • รายงานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ
Download
 • แผนการติดตามผลการพัฒนาเว็ปไซต์หน่วยงาน
Download
 • หลักฐานเชิงประจักษ์บน Website
Link URL
 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซด์
Download
ตัวชี้วัด ____: ระดับความสำเร็จของการรายงานข้อมูลให้มีความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย Download
 • รายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบ DOC กรมอนามัย
Link URL

ตัวชี้วัดที่ 4.4 : ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนและดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)

 

 • แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนาความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 59
  (เอกสารหมายเลข 1)
Download
 • แบบรายงานแผนการพัฒนาความรู้ / ทักษะ / สมรรถนะ ข้าราชการ พนักงานราชการ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 59
  (เอกสารหมายเลข 2)
Download
 • แผนพัฒนารายบุคคล
  (เอกสารหมายเลข 3)
Download
 • แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  
  (เอกสารหมายเลข 4)
Download
 • สรุปรายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2559
  (เอกสารหมายเลข 5)
Download
 • รายงานผลการพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการประจำปีงบประมาณ 2559
  (เอกสารหมายเลข 6)
Download
 • แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนารายบุคคล
  (เอกสารหมายเลข 7)
Download
 • 1. เอกสารอ้างอิง โครงการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมแพทย์

Download

 • 2. เอกสารอ้างอิง กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Download

Download

 • 3. เอกสารอ้างอิง กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพฯ

Download

Download

 • 4. เอกสารอ้างอิง กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียน
Download
 • 5. เอกสารอ้างอิง กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
Download
 • 6. เอกสารอ้างอิง กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
Download
 • 7. เอกสารอ้างอิง กลุ่มอำนวยการ

Download

Download

 • เอกสาร/หลักฐานที่บ่งชี้ถึงการพัฒนา หรือแบบรายงานการพัฒนา
  (เอกสารหมายเลข 8)
Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
Download
 • หนังสือเชิญประชุมฯ
Download
 • สรุปรายงานการประชุมฯ
Download

ตัวชี้วัดที่ 4.5 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย

 

 • แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 8
  • รอบ 6 เดือน  Download
  • รอบ 9 เดือน  Download
  • รอบ 12 เดือน Download
 
 • หนังสือเชิญประชุม
Download
 • สรุปรายงานการประชุมชี้แจงนโยบายการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
Download
 • สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานฯ
Download
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ
Download
 • ประกาศนโยบาย "หน่วยงานคุณธรรม" สำนักส่งเสริมสุขภาพ
Download
 • หนังสือแจ้งเวียนประกาศนโยบายฯ
Download
 • แผนปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 59 (แบบ นค.1)
Download
 • ผลปฏิบัติการเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 59 (แบบ นค.2)
  • รอบ 6 เดือน  Download
  • รอบ 9 เดือน  Download
  • รอบ 12 เดือน Download
 
 • โครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ฯ (E : Ethics)
Download
 • โครงการบุคลากรรู้รักษ์สุขภาพตามหลักสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีชีวิตชีวา (H : Health)
Download
 • โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (L : Learning)
Download
 • รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการฯ
 
 • กิจกรรมอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"
Link URL
 •  สรุปรายงานการสัมมนาเครือข่ายด้านคุณธรรม จริยธรรมฯ ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559
Download

 

องค์ประกอบการประเมินที่ 5 (Potential Based)

 ตัวชี้วัดที่ 5.1 : ผลงานที่มีความโดเด่น มีควาวมสำคัยเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการพํฒนาประเทศ ตามแผนหรือนโยบายระดับชาติ/นานาชาติ หรือนโยบายสำคัญของรัฐบาล
 
 • การยุติการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก
Download