คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

เอกสาร

  1. แบบวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานลงสู่ระดับกลุ่มงาน
  2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
  3. คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
  4. แบบรายงาน SAR-Card
  5. ประชุมชี้แจงการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่กลุ่มงาน
  6. แบบวิเคราะห์การมอบหมายงานระดับหน่วยงานสู่ระดับกลุ่มงานและระดับบุคคล
  7. หลักฐานตัวชี้วัด 2.1 ปี 61
  8. หลักเกณฑ์การถ่ายระดับตัวชี้วัด
  9. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นของบุคลากร 5 เดือนหลัง