คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

นางสาวศิรดา เล็กอุทัย

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญด้านทันตสาธารณสุข

About Hero 1

ดร.วิมล บ้านพวน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

About Hero 2

นางพรเลขา บรรหารศุภวาท

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขหรือด้านเวชกรรม ป้องกันหรือด้านเวชกรรม

About Hero 3

นายแพทย์ สุรัตน์ ผิวสว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 4

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

About Hero 5