คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ : งานสารบรรณ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นางสาวอรยา ปักษี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

About Hero 0

นางสาวอมราพร บุญพิศิษฐ์สกุล

นักจัดการงานทั่วไป

About Hero 1

นางสาวธนภรณ์ แจ่มแจ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เลขานุการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 2

นางสาวสุรีรัตน์ พืชผักหวาน

พนักงานธุรการ ส 4

About Hero 3

นางสาวอัญชลา ดิษฐผดุง

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 4

นายรณกฤต อาจณรงค์

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 5

นายชำนาญ แป้นหลง

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 6

นายนพดล จันทร์โต

ผู้ช่วยธุรการ

About Hero 7

นางสาวหทัยรัตน์ ทิพย์ศิริ

พนักงานธุรการและเดินเอกสาร

About Hero 8

นางสาวสุนิสา พึ่งมา

พนักงานบริการเดินเอกสารและธุรการ

About Hero 9