คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอนามัยแม่และเด็ก (หน้า 2/2)

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยมารดาและทารก

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางปาจรีย์ หล่อบำรุงพงศ์

พนักงานธุรการ ส 4

About Hero 1

นายโรจน์ เบญจวิกรัย

พนักงานธุรการ ส 4

About Hero 2

นางสาวเสาวลักษณ์ แจ่มพึ่ง

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 3

นางอำพร บัณฑิตวงศ์

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 4

นางสาวแทนเพชร ไพรสงบ

ผู้จัดการข้อมูลงานโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและโรคทางพันธุกรรม

About Hero 5

นางสาวอัมพร คำแก้ว

ผู้ประสานงานโครงการ

About Hero 6

นายจักรภณ วัฒนธัญญการ

นิติกร

About Hero 7

นางสาวอรกานต์ สุคนธวิโรจน์

ผู้ประสานงานโครงการฯ

About Hero 8

นางสาวธัญญารัตน์ เจนพิทักษ์สมบัติ

ผู้จัดการงานโรคติดเชื้อจากแม่สู่ลูกและโรคทางพันธุกรรม

About Hero 9

นายอภิวัฒน์ ต๊ะติ๊บ

ผู้ประสานงานกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพ

About Hero 10