คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 กระบวนการสำคัญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLS.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปรัะสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 กระบวนการสนับสนุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP แผนภาพวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP แผนภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย