คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15

นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

About Hero 0

นางอาริสรา ทองเหม

นักวิเคราะนโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสาวชิดชนก ปลื้มปรีดี

รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

นางสาวศิริลักษณ์ เชี่ยวชาญ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 4

นางสาวจงมณี สุริยะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 5

นางสาวณฐนนท บริสุทธิ์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 6

นางสาวอัญชุลี อ่อนศรี

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 7

นายเนติ์ ภู่ประสม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

นางสาวภัชราภรณ์ วัฒนะโกศล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 9

นางสาวรัตนาภรณ์ สาสีทา

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 10

นางรักษณา ศิโรรัตนกุล

พนักงานพิมพ์ ส4

About Hero 11

นายสมพงษ์ ทับทิม

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 12

นายสุรเดช ประดิษฐ์

พนักงานสถานที่ บ 2

About Hero 13

นางสาวสุโรธร ตุ้มประสิทธิ์

เจ้าพนักงานบริหารทั่วไป

About Hero 14

นางสาวโฉมฉาย เงินนาค

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

About Hero 15