คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 


( 5 เดือนแรก )
1. ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

3. หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล Download
 • แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ Download
 
4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

Download

5. แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)

 

6. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน SOP  (Word File)

Download

7. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน 

 

8. แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Excel File)

Download

9. ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน SOP

 

10. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

11. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download

 

ตัวชี้วัดที่ 3.1
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

Download

 1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้
 2. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อน
 3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 4. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 66
 5. มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2566
 6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) MMR 66
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

Download

 1. ตัวชี้วัด 3.2 การวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก
 2. ตัวชี้วัดที่ 3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก
 3. ตัวชี้วัดที่ 3.2 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก
 4. ตัวชี้วัดที่ 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก
ตัวชี้วัดที่ 3.7
ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

Download

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3.2 แบบการปฏิบัติงาน (SOP) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

4.1 ขออนุมัติจัดจ้างทำโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโครงงานสุขภาพนักเรียน

ตัวชี้วัดที่ 3.8
จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School)

Download

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 มีมาตรการการดำเนินงานเพื่อให้เด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB     

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3.2 แบบการปฏิบัติงาน (SOP) เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

ตัวชี้วัดที่ 3.11
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์

Download

1.แบบการปฏิบัติงานSOP คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

2.ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

3.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

 

 

 

ตัวชี้วัดที่ 2.1  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

Download

 1. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder)
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
 5. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 6. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 7. รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
 8. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) *
 9. มาตรการ กลไก การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 10. ขั้นนตอนการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการในการปฏิบัติงานของ
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานทราบและปฏิบัติตาม
 11. การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตสำนักส่งเสริมสุขภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566
 12. สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2565
 13. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 
 14. สรุปการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 มกราคม 2566)
 15. แจ้งเวียนคู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ
 16. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 5 เดือนแรก
 17. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

 18. เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

 19. เอกสารแนบหมายเลข 4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก

 20. เอกสารแนบหมายเลข 5 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

ตัวชี้วัดที่ 2.2 
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)

Download

 1. มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 2. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
 4. แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
 5. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 6. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน
 7. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ
 8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566
 9. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 10. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566
 11. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566
 12. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566
 13. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2566
 14. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2566
 15. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.2 (รอบ 5 เดือนแรก )
 16. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน(รอบ 5 เดือนแรก)
 17. เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก)
ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

Download

 1. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตชว 2.3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
 2. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)
 3. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (96-2565 ลว 12 ต.ค. 65)
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
 5. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 6. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเบิกจ่ายงบประมาณ
 7. SOP 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 สส. 29.11.65
 8. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 17 ต.ค. 65
 9. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 14 พ.ย. 65
 10. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65
 11. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 16 ม.ค. 66
 12. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มกราคม 2566
 13. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 14. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 15. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download

 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 3. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (งบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป)
 4. สรุปตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 5. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
              - รอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)

              - รอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
              - รอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
              - รอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566)
 1. รายงานการกำกับติดตามประเมินผลในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
              - รายงานประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ

              - รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล
 2. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4