คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

1. ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

3. หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

 
- หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล Download
- แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ Download
 

4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

Download
5. แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)  
6. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน SOP  (Word File) Download
7. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน  Download
8. แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Excel File)
 
9. ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน SOP
 
10. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 

ครั้งที่ 1 - วันที่ 7 ธันวาคม 2565

ครั้งที่ 2 - วันที่ 4 มกราคม 2566

ครั้งที่ 3 - วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

ครั้งที่ 4 - วันที่ 8 มีนาคม 2566

ครั้งที่ 5 - วันที่ 7 เมษายน 2566

ครั้งที่ 6 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  

ครั้งที่ 7 - วันที่ 6 มิถุนายน 2566 

- ครั้งที่ 8 - วันที่ 7 กรกฎาคม 2566

- ครั้งที่ 9 - วันที่ 7 สิงหาคม 2566

 

11. คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Download

 

 

( 5 เดือนหลัง )

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.1
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. วิเคราะห์สถานการณ์ และผลการดำเนินงานตัวชี้วัดรอบ 6 เดือนแรก 2566

2. ประเด็นความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 6 เดือนหลัง

3. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 6 เดือนหลัง

4. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อลดการตายมารดา66 รอบ 6 เดือนหลัง

5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน 2566 รอบ 6 เดือนหลัง

6. วิเคราะห์สถานการณ์และผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (MMR-66)

7. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ปี 2566

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ปี 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

2. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปี 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

3. การวิเคราะห์สถานการณ์ ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ปี 2566 รอบ 5 เดือนหลัง

 
ตัวชี้วัดที่ 3.7
จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) 
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HealthLiterate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของจำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLS)

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.11
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565) 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด และความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รอบ 5 เดือนหลัง

2. คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)

4. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
Template : Download ฉบับปรับปรุง (5 เมษายน 2566) 

1สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 5 (วันที่ 17 มีนาคม 2566)

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2566

4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

5. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6 (วันที่ 20 เมษายน 2566)

6. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Recommendations from Customer and Stakeholder)

7. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

8. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 7 (16 พฤษภาคม 2566)

9. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 8 และประชุมกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการสำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรแห่งความสุข (BOHP Happy Workplace) โดยแนวทางความสุขพื้นฐานแปดประการ(Happy 8) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 (15 มิถุนายน 2566)

10. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 9

11. ทำเนียบผู้รับบริการ (c) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (sh) ประจำปีงบประมาณ 2566

12. แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบการรับรู้ออนไลน์การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

13. การขับเคลื่อนนโยบาย No gift policy ของลำนักส่งเสริมสุขภาพ

14. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

15. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT)

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. One Page ประชุมกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6/2566

2. คลังข้อมูลวิชาการของหน่วยงาน บนหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน

3. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2566

4. แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566)

5. One Page ประชุมกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7/2566

6. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

7. รายการข้อมูล ความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ และที่จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน

8. รายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน

9. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ

10. One Page ประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8/2566

11. One Page ประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 9/2566

12. One Page ประชุมคณะกรรมการ กพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 10/2566

13. สรุปรายงานความก้าวหน้า ในการขับเคลื่อนแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจสำนักส่งเสริมสุขภาพ

14. สรุปบทเรียนการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(LO)

15. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

16. รายงานสรุปผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
Template :
Download ฉบับปรับปรุง (20 มีนาคม 2566) 
Download  (10 พฤศจิกายน 2566)

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

2. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 เมษายน 2566

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

4. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 พฤษภาคม 2565

5. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

6. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566

7. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

8. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2566

9. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

10. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 สิงหาคม 2566

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
Template : Download ฉบับปรับปรุง (5 เมษายน 2566) 

1. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

- รอบไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)  

- รอบไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2566) - อยู่ระหว่างดำเนินการ -

2. รายงานการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

3. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำเดือน

รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2565 (ครั้งที่ 1/2566 : วันที่ 7 ธ.ค.65)

รายงานผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565 (ครั้งที่ 2/2566 : วันที่ 4 ม.ค.66)

รายงานผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566 (ครั้งที่ 3/2566 : วันที่ 6 ก.พ.66)

รายงานผลการดำเนินงานเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 4/2566 : วันที่ 8 มี.ค.66)

รายงานผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 5/2566 : วันที่ 7 เม.ย.66)

รายงานผลการดำเนินงานเดือนเมษายน 2566 (ครั้งที่ 6/2566 : วันที่ 8 พ.ค.66)

- รายงานผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566 : วันที่ 6 มิ.ย. 66)

- รายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2566 (ครั้งที่ 8/2566 : วันที่ 7 ก.ค. 66)

4. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานผล รอบ 5 เดือนแรก

- รายงานผล รอบ 5 เดือนหลัง

 

 

 

 


 

 

 

( 5 เดือนแรก )

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.1
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565) 

1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้

2.ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

3. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 66

5. มาตรการการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ปี 2566

6. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) MMR 66

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.2
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. ตัวชี้วัด 3.2 การวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก

2. ตัวชี้วัดที่ 3.2 การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก

3. ตัวชี้วัดที่ 3.2 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

4. ตัวชี้วัดที่ 3.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปี 2566 รอบ 5 เดือนแรก

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.7
จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School)
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 มีมาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3.2 แบบการปฏิบัติงาน (SOP) โรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ

4.1 ขออนุมัติจัดจ้างทำโล่เกียรติคุณโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรและโครงงานสุขภาพนักเรียน

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.8
ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)
1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ฯ

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.3 ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.1 มีมาตรการการดำเนินงานเพื่อให้เด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ผ่านการขับเคลื่อนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School) สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB 

2.2 มีแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด

3.2 แบบการปฏิบัติงาน (SOP) เด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ

 

 
ตัวชี้วัดที่ 3.11
ร้อยละของประชากรอายุ 15 – 59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึ่งประสงค์
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. แบบการปฏิบัติงานSOP คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์  

2. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

3. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.1  
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)
 1. แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 3. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer and Stakeholder)
 4. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566
 5. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) ของปัญหาการดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใส สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 6. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 7. รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1
 8. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)รอบ 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) *
 9. มาตรการ กลไก การขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
 10. ขั้นนตอนการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการในการปฏิบัติงานของ
  สำนักส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มงานทราบและปฏิบัติตาม
 11. การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริตสำนักส่งเสริมสุขภาพสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566
 12. สรุปรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2565
 13. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือนธันวาคม 
 14. สรุปการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 3 (วันที่ 23 มกราคม 2566)
 15. แจ้งเวียนคู่มือการยืมทรัพย์สินราชการ
 16. แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 5 เดือนแรก
 17. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และส่งเสริมจริยธรรมบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4 (วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566)

 18. เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบรายงานผลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

 19. เอกสารแนบหมายเลข 4 แบบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย รอบ 5 เดือนแรก

 20. เอกสารแนบหมายเลข 5 แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 5 เดือนแรก

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2565)

1. มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด

4. แผนดำเนินการสร้าง หรือพัฒนาผลงานวิชาการ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

5. แผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

6. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการตามการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงาน

7. สรุปผลการวิเคราะห์การจัดการความรู้ของหน่วยงานเพื่อหา GAP และการวิเคราะห์ข้อมูล ความรู้ที่สำคัญ

8. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ(กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2566

9. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

11. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2566

12. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2566

13. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3/2566

14. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2566

15. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5/2566

16. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการดำเนินงานขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.2 (รอบ 5 เดือนแรก )

17. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน(รอบ 5 เดือนแรก)

19. เอกสารที่แสดงถึงโครงร่างผลงานวิชาการในรูปแบบต่างๆ / นวัตกรรมที่สอดคล้องภารกิจของหน่วยงาน (รอบ 5 เดือนแรก)

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 
ระดับความสำเร็จร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
 
Template :
Download ฉบับปรับปรุง (20 มีนาคม 2566) 
Download  (10 พฤศจิกายน 2566)

1. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตชว 2.3 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565 (ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

3. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (96-2565 ลว 12 ต.ค. 65)

4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ

5. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเบิกจ่ายงบประมาณ

7. SOP 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 สส. 29.11.65

8. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 17 ต.ค. 65

9. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 14 พ.ย. 65

10. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 16 ธ.ค. 65

11. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 16 ม.ค. 66

12. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มกราคม 2566

13. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

14. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

15. รายงานผลการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ สส. ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

 

 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 
ระดับความสำเร็จของร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
Template : Download (10 พฤศจิกายน 2566)

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

2. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

3. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ (งบประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป)

4. สรุปตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญ ประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4 ร้อยละของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

5. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
            - รอบไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2565)
            - รอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)

6. รายงานการกำกับติดตามประเมินผลในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล และประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
            - รายงานประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
            - รายงานประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล

7. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลผลิตสำคัญประกอบการประเมินตัวชี้วัด 2.4