คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | รายงานตัวชี้วัดกลุ่มอนามัยวัยทำงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ร้อยละของวัยทำงานอายุ 18 - 59 ปี มีดัชนีมวลกายปกติ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของประชากรอายุ 25 - 59 ปี ที่มีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุด้านสุขภาพ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566

ร้อยละของประชากรอายุ 15 - 59 ปี มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566

จำนวนผู้ลงทะเบียนก้าวท้าใจ (ผู้รับผิดชอบหลัก : กองกิจกรรมทางกาย) ปี 2566

ปีงบประมาณ 2566

จำนวนสถานประกอบกิจการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ 2566