คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560


 

หลักฐานอ้างอิง

 

1.พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Download

2.การถ่ายทอดตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย / ผู้รับผิดชอบ

Download

3.สรุปผลการประชุมชี้แจงการจัดทำคำรับรองฯ   

Download
 

ตัวชี้วัดที่ 1 : ร้อยละของเด็กอายุ 0 - 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย

 

1.ร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ....  

Download

2.สรุปประชุมคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการเพื่อพิจารณายกร่างประกาศกระทรวงตาม (ร่าง)พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริม
การตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. .... จำนวน 2 ครั้ง

Download

3.จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานคุ้มครองผู้บริโภคและงานส่งเสริมสุขภาพทุกจังหวัดเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังการละเมิด ควบคุม กำกับ ให้เกิดการใช้กฎหมาย

Download

4.โครงการฝากท้องเร็ว

Download

5.โครงการส่งเสริมการป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด

Download

6.สรุปประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 รายงานโครงการสำคัญไตรมาส 1

Download

7.สรุปประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รายงานโครงการสำคัญไตรมาส 1

Download

8.สรุปประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3 ในวันที 10 มกราคม 2560 รายงานโครงการสำคัญเดือนมกราคม

Download

9.(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ประเด็น :การเสริมเสริมสขภาวะเด็กปฐมวัยบูรณา

Download

10.Template ระบบเฝ้าระวัง

Download

11.ฝังการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังการตายของมารดา 1 ระบบ

Download

12.มาตรฐานคลินิกฝากครรภ์คุณภาพ (ร่าง) แนวทางการให้บริการคลินิก ANC ซึ่งพัฒนาการฝากครรภ์จาก 5 ครั้ง เป็ฯ 8 ครั้ง ตาม Recommend for WHO 2016

Download

13.มาตรฐานห้องคลอดคุณภาพ

Download

14.ขออนุมัติจัดประชุม กำหนดการ และสรุปประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานบริการอนามัยแม่และเด็กเทียบเท่าสากล
(Safe Motherhood, Baby Friendly Hospital) รายงานโครงการสำคัญไตรมาส 1

Download

15.โครงการพัฒนามาตรฐานและระบบติดตามข้อมูลโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูก

Download

16.แบบประเมินความเสี่ยงหญิงตั้งครรภ์

Download

17.โครงการป้องกันทารกคลอดก่อนกำหนด

Download

18.โครงการลดความพิการแต่กำเนิด

Download

19.สรุปประชุมโครงการสำรวจสถานการณ์พัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย ในวันที่ 4 - 5 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี

Download

20.สรุปประชุมการขับเคลื่อนปฏิรูปกรมอนามัยมุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม (Cluster กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

Download

21.คู่มือวิทยากรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต

Download

22.โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ด้วยสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

Download

23.สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก

Download

24.บันทึกจัดจ้างทำสื่อวิดิทัศน์และการเผยแพร่ SoCial media

Download

25.วิดิทัศน์ SMS ครอบครัวผูกพัน 1 เรื่อง (file วิดีโอ)

Link

26.วีดิทัศน์ โครงการป้องกันความพิการแต่กำเนิด "Birth defect” 1 เรื่อง  (file วิดีโอ)

Link

27.คู่มือโรงเรียนพ่อแม่ 1 เรื่อง

Download

28.โครงการสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 23 "เทิดพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมายุ 60 พรรษา”

Download

29.สรุปประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย
วันที่ 23 มกราคมณ ห้องประชุม 2/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

Download

30.สรุปประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดและการจัดร่างกำหนดการสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2560วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

Download

31.อนุมัติจัดประชุม กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานระบบบริการ MCHคุณภาพระดับเขต วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ รร มิราเคิลแกรนด์

Download

32.โครงการอบรมหลักสูตรวิทยากรการให้การปรึกษาแบบคู่เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี

Download

33.โครงการประชุมปฏิบัติการทีมวิทยากรนักส่งเสริมพัฒนาการเด็กระดับเขต/จังหวัด

Download

32.สรุปการติดตาม ประเมินผล การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Download

ตัวชี้วัดที่ 7 :  อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15 -1 9 ปี

 

 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น   

Download

2.หนังสืออนุมัติการจัดประชุมพิจารณากรอบคู่มือแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ

Download

3.สรุปประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมพิจาราณากรอบคู่มือแกนนำนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ

Download

4.หนังสืออนุมัติการจัดประชุมยกร่างคู่มือเสริมสร้างศักยภาพเด็กวัยเรียนและเยาวชน "Strong Smart Smile"

Download

5.หนังสือเชิญประชุมพิจารณากรอบคู่มือฯ และยกร่างคู่มือฯ

Download

6.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณากรอบคู่มือฯ และยกร่างคู่มือฯ

Download

7.ภาพประกอบการประชุมพิจารณากรอบคู่มือฯ และยกร่างคู่มือฯ

Download

ตัวชี้วัดที่ 8 : ร้อยละของประชาชนวัยทำงานอายุ 30 - 44 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ

 

1.ผลการดำเนิงานของศูนย์อนามัยที่ 1-13

Download
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 : ร้อยละของตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

1.โครงการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการฯ

Download

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนตำบลต้นแบบบูรณาการฯ

Download

3.หนังสือแจ้ง สสจ. ทั่วประเทศ สนับสนุนการดำเนินงานการใช่แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์และการจัดการค่ากลาง

Download

4.แผนการอบรม ครู ก.

Download

5.ประชุมการจัดทำหลักสูตรวิทยากรอบรม ครู ก.

Download

6.รายงานการประชุมคณะ อ.ก.ก. ขับเคลื่อนการจัดทำค่ากลาง

Download

7.วิวัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

Download

8.การประเมินศักยภาพชุมชนด้วยค่ากลางที่คาดหวัง

Download

9.การอบรมวิทยากร ครู ก. (ภาคกลาง)

Download

10.การอบรมวิทยากร ครู ก. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

Download

11.การอบรมวิทยากร ครู ก. (ภาคเหนือ)

Download

12.การอบรมวิทยากร ครู ก. (ภาคใต้)

Download

13.รายชื่อตำบลต้นแบบบูรณาการและการจัดทำค่ากลางของศูนย์เขต

 
เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6
เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12
 

14.สรุปผลการดำเนินงานโครงการตำบลต้นแบบบูรณาการด้านส่งเสริมสุขภาพ 5 กลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download
ตัวชี้วัดที่ 12 : ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานสู่ระดับบุคคล
 

 

1.เอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

Download

2.รายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การประเมิน

Download

3.เอกสารแสดงการวิเคราะห์การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับหน่วยงานและการมอบหมายงาน

 

       - เอกสารหมายเลข 1-3

Download

       - ส่ง (ร่าง) การถ่ายทอดตัวชี้วัดฯ

Download

4.สรุปรายงานการประชุม

Download

ตัวชี้วัดที่ 13 : ร้อยละของการรับรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากรในหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงาน : สำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

Download

2.หนังสือเชิญประชุมคณะทำงาน

Download

3.ภาพการจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

4.หนังสือแจ้งเวียนการตอบแบบสำรวจการรับรู้การประเมินคุณธรรม ทางระบบออนไลน์ฯ

Download

5.แบบแสดงลงลายมือชื่อการตอบแบบสำรวจในระบบออนไลน์ ของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ  

 
กลุ่มวัยเรียน อนามัยแม่และเด็ก กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มสร้างเสริม
โครงการ กลุ่มบริหารยุทธฯ กลุ่มอำนวยการ  
 

6.ภาพการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

ตัวชี้วัดที่ 14 : ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT)

 

1.หนังสือเชิญประชุมฯ

Download

2.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย (คำสั่งกรมอนามัย ที่ 1139/2559)

Download

3.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based : EBIT) (คำสั่งสำนักส่งเสริมสุขภาพ ที่ 2/2559)

Download

4.ประกาศนโยบายกรมอนามัย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

Download

5.ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

Download

6.ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ประกวดราคานมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :e-bidding)

Download

7.ภาพประกอบกิจกรรม

Download

8.บันทึกข้อความส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

Download

9.คู่มือป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

Download

10.คู่มือการเปิดเผยข้อมูลราคากลางในระบบ e - GP

Download

11.แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

Download

12.แบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย เฉพาะหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment: EBIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

Download

ตัวชี้วัดที่ 15 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

 

1.รายการที่มีแผนการเบิกจ่าย ณ 1 ก.พ. - 28 ก.พ. 2560 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

2.รายงานใบนำส่งเอกสารจากสำนักส่งเสริมสุขภาพส่งให้กองคลัง
(กรมอนามัย)

Download
ตัวชี้วัดที่ 16 :  ระดับความสำเร็จของหน่วยงานมีงานวิจัยหรือผลงานวิชาการหรือผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม ที่ถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างน้องหนึ่งเรื่อง
 

 

1.ผลการดำเนิงานของศูนย์อนามัยที่ 1-13

Download

2.การพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

Download

3.โครงการประเมินผลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 

Download
 
 

ตัวชี้วัดที่ 17 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการเผ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเผ้าระวังในระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม                                           

Download

2.กำหนดการประชุมและสรุปรายงานการประชุมฯ

Download

3.Template รายการข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวัง

Download

4.แบบมอบหมายงาน

Download

5.แบบเก็บข้อมูลการตายมารดารายเดือน

Download

6.รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1

Download

7.ข้อมูลพื้นฐาน (Baseline)  และข้อมูลย้อนหลังปี 2558 - 2559

Download

8.วิเคราะห์ผลการดำเนินงานไตรมาส 1

Download

9.Executive Summary MCH

Download

10.แผนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังการตายมารดาและการเจริญเติบโตเด็กปฐมวัย กรณี ที่มีการจัดเก็บข้อมูลราย 6 เดือน และ 1 ปี

Download

11.แนวทางดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี

Download

12.ผลการดำเนินงานโครงการเด็กไทยสายตาดี

Download

13.สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

Download

14.แบบบันทึกรายละเอียดรายการข้อมูล

Download

15.รายงานสถานการณ์ระบบเฝ้าระวังด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ

Download

ตัวชี้วัดที่ 18 : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุน กรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

 

1.โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download

2.แบบประเมินความพึงพอใจการประฃุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download

3.คู่มือมาตราฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download

4.สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

Download

ตัวชี้วัดที่ 19 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาผลงานที่มีความโดดเด่น ระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และระดับพื้นที่

 

1.โครงการขับเคลื่อนร่าง พรบ.ฯ

Download

2.คำสั่งกรมอนามัยคณะกรรมการและคณะทำงาน

Download

3.โครงการปกป้องส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

Download

4.การประเมินสถานการณ์ฯ / สถานปัญหา / ความจำเป็น

Download

5.หนังสือยืนยันการผ่านการเห็นชอบ ครม.

Download

6.หนังสือรับรองการพิจารณา ร่าง พรบ. จากคณะ

Download

7.ระเบียบวาระเข้าวาระพิจารณา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Download

8.ระเบียบวาระเข้าวาระพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ควบคุมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 13

Download

9.แผนการดำเนินงาน

Download