คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.63 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4..รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.onepage การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. onepage การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
7.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย