คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 7.63 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
3.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.83 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 4-2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.onepage การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. onepage การประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2.jpg
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.11 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
7.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8.ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.pdf
ขนาดไฟล์ 4.58 MB
ดาวน์โหลด 142 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
9.1 แบบรายงานการประเมินองค์ปรระกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย แบบ ปค.4.pdf
ขนาดไฟล์ 2.71 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย แบบ ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.3 แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย แบบบติดตาม ปค.5 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.4 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก..pdf
ขนาดไฟล์ 5.36 MB
ดาวน์โหลด 77 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข.pdf
ขนาดไฟล์ 10.73 MB
ดาวน์โหลด 442 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย