คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

 

 

พ.ศ. 2461 – 2481

ภายหลังที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนา กรมสาธารณสุข ขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461
โดยมีกิจกรรมการสงเคราะห์แม่และเด็ก มีฐานะเป็นกิจการสาขาหนึ่ง ของกรมสาธารณสุข

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2482 – 2484

ในปี พ.ศ. 2482 กิจการสงเคราะห์แม่ และเด็ก ได้ยกฐานะเป็น "แผนกสงเคราะห์แม่และเด็ก" ปี พ.ศ. 2485 ได้ยกฐานะเป็น"กองสงเคราะห์แม่และเด็ก"
ขึ้นกับกรมสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2485 – 2486

งานจัดตั้งหน่วยบริการ เพื่อเป็นสถานให้บริการอนามัยแม่และเด็ก แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ แม่ ทารกและเด็กวัยก่อนเรียน สถานบริการดังกล่าว ได้ก่อตั้งขึ้นตามลำดับ ดังนี้

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2507 – 2516

กองสงเคราะห์แม่และเด็ก ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " กองอนามัยแม่และเด็ก " ในปี พ.ศ. 2507 รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก และงานวางแผนครอบครัว และแบ่งการบริหารงานในส่วนกลาง ดังนี้ แผนกธุรการ แผนกฝึกอบรมและนิเทศ แผนกวิจัยและประเมินผล แผนกประชาสัมพันธ์ และในปีเดียวกันนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ เพื่อร่วมมือกันวางนโยบายเกี่ยวกับการอนามัยแม่และเด็ก ทั้งในด้านการฝึกอบรมนักเรียนแพทย์ และเจ้าหน้าที่อนามัย ตลอดจนวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อันอาจมีขึ้น คณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานกรรมการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ และหัวหน้ากองอนามัยแม่และเด็ก เป็นกรรมการและเลขานุการ นอกจากนี้ได้จัดตั้ง "โครงการอนามัยแม่และเด็ก" เพื่อลดอัตราการป่วย และการตายของแม่ และเด็กให้ลงสู่ระดับต่ำสุดเท่าที่จะทำได้ งานโครงการแยกออกเป็น 3 ประเภทคือ

 ก) การฝึกอบรมบุคลากรผู้รับผิดชอบ งานอนามัยแม่และเด็ก และอบรมผดุงครรภ์โบราณ

 ข) การให้บริการอนามัยแม่และเด็ก

 ค) การนิเทศงานอนามัยแม่และเด็ก ในส่วนภูมิภาค

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2539

ได้รวมกองอนามัยครอบครัวและกองอนามัยโรงเรียน และปรับฐานะขึ้นเป็น สำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยมีหน่วยงาน ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 2. ส่วนแผนงานและประเมินผล
 3. ส่วนอนามัยแม่และเด็ก
 4. ส่วนอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 5. ส่วนอนามัยวัยทำงานและผู้สูงอายุ
 6. ส่วนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
 7. ส่วนสนับสนุนงานศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
 8. ส่วนอบรมและเผยแพร่

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2545 (ปีงบประมาณ 2546) 

ได้มีการปฎิรูปส่วนราชการใหม่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนส่วนงานใหม่ ดังนี้

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
 2. กลุ่มสนับสนุนวิชาการ
 3. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
 4. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
 5. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
 6. กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ
 7. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 8. หน่วยประสานศูนย์อนามัยเขต และกิจการพิเศษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2560 (ปีงบประมาณ 2560) 

ได้มีการปฎิรูปส่วนราชการใหม่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ได้ปรับเปลี่ยนส่วนงานใหม่ ดังนี้

 1. กลุ่มอำนวยการ
 2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 3. กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก
 4. กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
 5. กลุ่มอนามัยวัยทำงาน
 6. กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 7. กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์
 8. กลุ่มสนับสนุนวิชาการวิจัย
 9. หน่วยประสานศูนย์อนามัยเขต และกิจการพิเศษ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2566)