คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2560

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 2.13 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
3.1 รอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 5.79 MB
ดาวน์โหลด 150 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560).pdf
ขนาดไฟล์ 3.33 MB
ดาวน์โหลด 112 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 3.91 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. แบบทดสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แบบทดสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. คำสั่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. คำสั่งคณะทำงานติดตามการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย