คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปีงบประมาณ 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
43.สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
42.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (OIT) รอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
41.แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (OIT) รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการระดับความสำเร็จตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
40.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการระดับความสำเร็จตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
39.แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
38.แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
37.ผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3.53 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 พร้อมลายมือชื่อ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
36.การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 พร้อมลายมือชื่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.93 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

One Page การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2565_3 ส.ค. 65

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
35.One Page การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2565_3 ส.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรื่องการยืมทรัพย์สินราชการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรื่องการยืมทรัพย์สินราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.87 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย