คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2562

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.23 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
4.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 4.06 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562).pdf
ขนาดไฟล์ 4.68 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 8.75 MB
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 8.75 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), Flow Chart

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
7.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการประชุมสัมมนา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แผนภาพการปฏิบัติงาน กระบวนงานด้านการเงิน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ดาวน์โหลด 909 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย