คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 กระบวนการสำคัญ

2.2 กระบวนการสนับสนุน

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

5.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน

6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567