คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

สำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 

วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นองค์กรหลักของประเทศ
ในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม
เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี
 

 

พันธกิจ
เป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
2. พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ
3. พัฒนาระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
4. สนับสนุนการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และให้บริการสาธิต
5. พัฒนาระบบสนับสนุนเขตบริการสุขภาพด้านวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม