คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2565
282
0
แชร์
21
ธันวาคม
2565

ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 

2.2 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 

3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

 

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

 

ขั้นตอนที่ 4

1.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

1.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 1 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 1 1.2 แบบฟอร์มที่ 2 _ สำนักส่งเสริมสุขภาพ_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 232KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 1 1.2 แบบฟอร์มที่ 2 _ สำนักส่งเสริมสุขภาพ_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.doc
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.1 ประกาศเจตจำนง ปีงบประมาณ 2566 ณ 20 ธันวาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 432KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.1 ประกาศเจตนารมณ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 155KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.2 ประกาศคุกคามทางเพศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).pdf
ขนาดไฟล์ 16MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 3 3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่อยากจะทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน