คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.12.2565
502
0
แชร์
21
ธันวาคม
2565

ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

ขั้นตอนที่ 2

1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

2.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต 

2.2 ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  3. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ขั้นตอนที่ 3

1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" 

2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 

4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 

 

ขั้นตอนที่ 4

1.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

1.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้ 

 

ขั้นตอนที่ 5

1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90) 

3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นที่ 1 1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพปีงบประมาณ 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 1 1.2 แบบฟอร์มที่ 2 _ สำนักส่งเสริมสุขภาพ_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 232KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 1 1.2 แบบฟอร์มที่ 2 _ สำนักส่งเสริมสุขภาพ_แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน.doc
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.1 ประกาศเจตจำนง ปีงบประมาณ 2566 ณ 20 ธันวาคม 65.pdf
ขนาดไฟล์ 432KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.1 ประกาศเจตนารมณ์ 66.pdf
ขนาดไฟล์ 155KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 2 2.2 ประกาศคุกคามทางเพศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).pdf
ขนาดไฟล์ 16MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นที่ 3 3.1 การกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย ปัญหาที่อยากจะแก้ และความดีที่อยากจะทำ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 2 ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70).pdf
ขนาดไฟล์ 401KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 691KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 3 ข้อที่ 4 การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู.pdf
ขนาดไฟล์ 225KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 4 1.1 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้.pdf
ขนาดไฟล์ 606KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 4 1.2 กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้.pdf
ขนาดไฟล์ 606KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 5 ข้อที่ 2 ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90).pdf
ขนาดไฟล์ 327KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนที่ 5 ข้อที่ 3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 621KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน