คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอำนวยการ : งานการเงินและบัญชี

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นางจริญญา สะเริญรัมย์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางสาวณภาภัช สณศิริ

รักษาการหัวหน้างานการเงิน

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 1

นางสาวณภัทรชนากานต์ ถือสมบัติมนตรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

About Hero 2

นางสาวรุ่งฟ้า ปัญญาไว

พนักงานการเงินและบัญชี ส 3

เลขานุการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 3

นางธมวร จันทร์แก

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 4

นางสาวเดือนเพ็ญ นากุดนอก

พนักงานธุรการ ส3

About Hero 5

นางสาวนัยนา ชัยพล

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 6

นายณกรณ์ ห่อมา

ผู้ประสานโครงการฯ

About Hero 7