คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


 

1. ประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

Download

2. พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

Download

3. หลักเกณฑ์ถ่ายระดับตัวชี้วัดและการมอบหมายงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ

 

 • หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับบุคคล Download
 • แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักส่งเสริมสุขภาพ Download
 
4. การถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับสำนักสู่ ระดับกลุ่มงาน

Download

5. แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด ระดับบุคคล (เอกสารหมายเลข 1 - 4)

Download

6. แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน SOP (Word File)

Download

7. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน (Word File)

Download

8. แบบฟอร์มทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Excel File)

Download

9. ตัวอย่าง คู่มือการปฏิบัติงาน SOP

Download

10. รายงานการประชุมผลติดตามกำกับตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักส่งเสริมสุขภาพ 

 

 • ครั้งที่ 1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (วันที่ 3 ธันวาคม 2564)

Download

 • ครั้งที่ 2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  (วันที่ 5 มกราคม 2564)

Download

 • ครั้งที่ 3 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

Download

 • ครั้งที่ 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (วันที่ 4 มีนาคม 2565)

Download

 • ครั้งที่ 5 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  (วันที่ 7 เมษายน 2565) 

Download

 • ครั้งที่ 6 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  (วันที่ 3 พฤษภาคม 2565) 

Download

 • ครั้งที่ 7 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••  (วันที่ 6 มิถุนายน 2565) 

Download

 • ครั้งที่ 8 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (วันที่ 7 กรกฏาคม 2565) 

Download

 • ครั้งที่ 9 •••••••••••••••••••••••••••••••••••• (วันที่ 5 สิงหาคม 2565) 

Download

12.คู่มือรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Download

 

 

( 5 เดือนหลัง )
ตัวชี้วัด 1.6
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
(ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

Download

 1. รายงานวิเคราะห์สถานการ 1.6 รอบ 5 เดือนหลัง
 2. ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565  รอบ 6 เดือนหลัง
 3. การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง
 4. TP-ทำเนียบผู้รับบริการ-(C) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565 รอบ 5 เดือนหลัง 
 5. ข้อมูลมาตรการ PIRAB รอบ 5 เดือนหลัง
 6. ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง 
 7. TP-SOP MMR 65-รอบ 5 เดือนหลัง
ตัวชี้วัดที่ 1.7
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)

Download

 1. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 2. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 4. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 5. World Breastfeeding Week 2022
 6. ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติฯ
ตัวชี้วัดที่ 1.12
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (ร้อยละ 71)

Download

 1. ผลการวิจัย ประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากของนักเรียนประถมศึกษา (อนุพงษ์ สอดสี : วารสารทันตภิบาล ปี ที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562)
 2. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
 3. มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
 4. แนวทางดูแลสุขภาพเด็กไทย 0-18 ปี
 5. ชุดสิทธิประโยชน์ ฉบับที่ 10
 6. ร่างแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
 7. รายงานผลการดำเนินงานเฝ้าระวังทันตสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงงบประมาณ 2564
 8. การประเมินผลโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในโรงเรียน ปี 2563
 9. ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
 10. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัด
 11. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 12. มาตราาการที่สอดคล้องกับ PIRAB และประเด็นความรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.14
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน (ไม่เกิน 25) 

Download

 1. บทวิเคราะห์ 5 ด.หลัง (ตชว.1.14 อัตราคลอดมีชีพ)
 2. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก 
 3. มาตรฐานและตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก
 4. แนวทางดูแลสุขภาพเด็กไทย 0-18 ปี
 5. ชุดสิทธิประโยชน์ ฉบับที่ 10
 6. ร่างแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยเด็กไทยในศตวรรษที่ 21
 7. สรุปผลตรวจราชการและนิเทศงาน
 8. ผลการดำเนินงานปี 64 ตัวชี้วัด ปี 65 ศอ.5
 9. บทวิเคราะห์ 5 เดือนหลัง (ตชว.1.14 อัตราคลอดมีชีพ)
 10. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 11. ทำเนียบผู้รับบริการ(C)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH)
 12. มาตราาการที่สอดคล้องกับ PIRAB และประเด็นความรู้
ตัวชี้วัดที่ 1.18
จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

Download

 1. การติดตามการดำเนินงานหลักสูตรนักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter)

 2. ภาพข่าวกิจกรรม_ประชุมคลัสเตอร์วัยทำงาน
 3. ภาพข่าวกิจกรรม งานเวทีเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ
 4. ภาพข่าวกิจกรรม การสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไม่ติดต่อ ในสถานประกอบการและการติดตามประเมินผล
ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

Download

 1. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 2. หนังสือเวียนสื่อสาร แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 3. แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายใน
 4. คู่มือแนวทางการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
 5. คู่มือการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 6. การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานการตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 8. รายงานการสื่อสารแผน BCP
 9. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 2.1 รอบ 5 เดือนหลัง
 10.  รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
 11. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบปค5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน
 12. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP กระบวนงานแบบสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายในประเทศไทย
 13. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2565
 14. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ
 15. การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 16. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำกระบวนการสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในฯ
 17. หนังสือแจ้งเวียน สื่อสารการทดสอบแผน BCP
 18. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

Download

 1. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง
 2. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงาน (Healthy Workplace Happy for Life) ประจำปีงบประมาณ 2565
 3. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมีชีวิตชีวาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 6/2565
 4. การวิเคราะข้อมูล HWP และ สถานการณ์สุขภาพ
 5. ผลการวิเคราะหฺผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 7. มาตรการประเด็นความรู้ 
 8. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP)
 9. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานมีชีวิตชีวาและ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 7/2565 (วันที่ 18 มิ.ย. 65)
 10. หลักฐาน Outcome BMI รอบ 5 เดือน หลัง ปีงบประมาณ 2565
 11. ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรตรวจสุขภาพประจำปี
 12. ขอส่งข้อมูลการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
 13. ผลการตรวจสุขภาพ ปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 14. สรุปการตรวจประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ฯลฯ
 15. การอุทธรณ์คะแนนประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ฯลฯ
 16. เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ฯลฯ
 17. การวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลฯ (หลักฐาน DOC)

ตัวชี้วัด 2.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

Download

 1. ว7688 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 3. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 4. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 5. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP (ปรับปรุง)
 8. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
 9. รายงานผลการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือนหลัง)
 10. สรุปผลการวิเคราะห์งบประมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

Download

 1. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2565
 2. รายงานการประชุมคณะกรรมการกพว.สำนัก ครีั้งที่ 4/2565
 3. One Page การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ครั้งที่ 1 วันที่ 18 -19 เมษายน 2565
 4. One Page การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 28 เมษายน 2565
 5. ความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
 6. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 7. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB
 8. มาตรฐานการปฏิบัติงานSOP ตัวชี้วัด 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 9. รายการข้อมูลความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน
 10. วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รอบ 5 เดือนแรก
 11. วิเคราะห์ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรมของหน่วยงาน รอบ 5 เดือนแรก
 12. สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
 13. การขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผน และรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ทุกเดือน
 14. ประเด็นความรู้_Routine to Research_R2R การพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ
 15. ประเด็นความรู้_การกำหนดปัญหาการวิจัย_(รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 16. ประเด็นความรู้_การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 17. ประเด็นความรู้_การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย ตาม Life Course Approach (กลุ่มวัยสูงอายุ)
 18. ประเด็นความรู้_การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life Course Approach (กลุ่มแม่และเด็ก)
 19. ประเด็นความรู้_การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life Course Approach (กลุ่มวัยทำงาน)
 20. ประเด็นความรู้_การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยตาม Life Course Approach (กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น)
 21. ประเด็นความรู้_การทบทวนวรรณกรรม_(รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 22. ประเด็นความรู้_การปฏิรูปเขตสุขภาพกับการส่งเสริมสุขภาพ
 23. ประเด็นความรู้_การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัย คือหัวใจการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
 24. ประเด็นความรู้_การสังเคราะห์รายงานการวิจัย Systemmatic reviews (รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 25. ประเด็นความรู้_ตัวแปร สมมติฐาน กรอบแนวคิด_(รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 26. ประเด็นความรู้_แนวทางการปฏิบัติในการขอรับจริยธรรมการวิจัย
 27. ประเด็นความรู้_แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ 2564 - 2570 (อ.วิมล บ้านพวน)
 28. ประเด็นความรู้_พัฒนางานประจำอย่างไรให้มีความสุข (แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล)
 29. ประเด็นความรู้_รูปแบบการวิจัย_(รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 30. ประเด็นความรู้_หลักการและขั้นตอนวิจัย_(รศ.ดร.กนิษฐา จำรูญสวัสดิ์)
 31. ประเด็นความรู้_หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 32. รายงานการประเมินผลการดำเนินงานสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.4 รอบ5เดือนหลัง
 33. สรุปผลการรวบรวมผลงานวิชาการ งานวิจัย การจัดการข้อมูลและความรู้ 2565
ตัวชี้วัดที่  2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Download

 1. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย 
 2. คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน 
 3. อนุมัติแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 4. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 5. รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก) สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 6. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป) 
 7. ทบทวนมาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเหตุผลประกอบในการกำหนดมาตรการ 
 8. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (รอบไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2565) 
 9. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบไตรมาส 2) 
 10. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และแผนการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 11. ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ (Flowchart) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย 
 12. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสที่ 2 (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) 
 13. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1-2565 (18 ต.ค.64) 
 14. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2-2565 (23 พ.ย.64) 
 15. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3-2565 (27 ธ.ค.64) 
 16. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4-2565 (2 ก.พ.65) 
 17. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 5-2565 (29 มี.ค.65) 
 18. รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ รอบ 6 เดือนหลัง : เมษายน - กันยายน 2565
 19. รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 20. ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานในการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1-5/2565 R
 21. แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570
 22. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 23. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 6-2565 (26 เม.ย.65)
 24. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 7-2565 (6 มิ.ย.65) 
 25. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบไตรมาส 3) 
 26. รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบเดือนมิถุนายน 2565 
 27. สรุปแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการ อบรมสัมมนา ไตรมาสที่ 3
 28. สรุปผลการดำเนินงานตามผลผลิตกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 29. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 8-2565 (20 ก.ค.65
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Download

 1. เอกสารหลักฐานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม
 2. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) จาก IIT รอบ 5 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565

 3. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65

 4. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

 5. เอกสารมาตรการ กลไกการดำเนิน ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565_รอบ 5 เดือนหลัง

 6. ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (การดำเนินงานรอบ 5 เดือนหลัง)

 7. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรื่องการยืมทรัพย์สินราชการ
 9. แนวทางการสร้างการรับรู้รอบเข้าถึงข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ตรวจสอบ กระบวนการขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการ 5 เดือนหลังแนวทางการสร้างการรับรู้รอบเข้าถึงข้อมูล
 10. ผลการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565
 11. การดำเนินงานการวัดการรับรู้ออนไลน์ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง) มีนาคม - กรกฎาคม 2565
 12. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 08-2565
 13. One Page การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ 2565_3 ส.ค. 65
 14. การประชุมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพเพื่อยกระดับการรับรู้การป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 พร้อมลายมือชื่อ
 15. ผลการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565
 16. แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 17. แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 18. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการระดับความสำเร็จตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือนหลัง
 19. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 (OIT) รอบ 5 เดือนหลัง
 20. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน
 21. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA คณะชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 ครั้งที่ 4 (รอบ 5 เดือนหลัง) 28 เม.ย. 65

 

( 5 เดือนแรก )
ตัวชี้วัด 1.6
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
(ไม่เกิน 17 ต่อแสนการเกิดมีชีพ)

Download

 1. รายงานการวิเคราะห์การตายมารดาไทย 2564
 2. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) MMR 2565
 3. การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
 4. ทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2565
 5. มาตรการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ PIRAB เพื่อลดการตายมารดา
 6. มาตรการลดการตายมารดาปีงบประมาณ 2565
 7. สรุปการประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
 8. One Page ประชุมคณะกรรมการอนามัยแม่และเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565
ตัวชี้วัดที่ 1.7
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย (ร้อยละ 85)

Download

 1. พรบ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก
 2. Act Marketing of Infant and Young Child Food Control
 3. แนวทางคู่มือปฏิบัติงานสำหรับพนักงานเจ้า
 4. แผนขับเคลื่อนการบังคับใช้พระราชบัญญัติ 2563-2565
 5. คำอธิบายพ.ร.บ.นมผง พ.ศ.2560
 6. คู่มือพรบสำหรับผู้ประกอบการ
 7. คู่มือพรบสำหรับบุคลากร
 8. คู่มือการจัดทำมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการ
 9. BFHI implementation guidance
 10. Poster_The 10 steps to success breastfeeding
 11. Protecting, promoting and supporting Breastfeeding
 12. คำแนะนำการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กรณีแม่ติดเชื้อ COVID-19
 13. แนวทางบริจาคนมผงในช่วง COVID-19
 14. คำชี้แจงการสนับสนุนจัดประชุม อบรม หรือ สัมมนาด้านวิชาการตามมาตรา 21
 15. แนวทางในการพิจารณาความแตกต่างของฉลากตามมาตรา 26
 16. ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ 2565
 17. แบบฟอร์มมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ปี 2565
 18. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและความรู้เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดและความรู้ที่นำมาใช้ 2565
 19. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ 2565
ตัวชี้วัดที่ 1.12
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free) (ร้อยละ 71)

Download

 1. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ โรงเรียน
 2. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ ศอ สสจ สสม สำนักอนามัยกทม.
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) ตัวชี้วัดที่ 1.12 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
 4. รายงานผลการสำรวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ประเทศไทย
 5. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับโลก ฉบับใหม่
 6. มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่
 7. ร่างมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)
 8. คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
 9. คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน
 10. คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile
 11. ชุดความรู้ NuPETHS
 12. มาตรการที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ 1.12 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
 13. รายการข้อมูลนำเข้า (ผลการวิเคราะห์สถานการณ์) ตัวชี้วัดที่ 1.12 เด็กอายุ 12 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
ตัวชี้วัดที่ 1.14
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน (ไม่เกิน 25) 

Download

 1. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ โรงเรียน 
 2. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระดับ ศอ สสจ สสม สำนักอนามัยกทม.
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน(SOP) ตัวชี้วัด 1.14 อัตราคลอดมีชีพ
 4. พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
 5. รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน (GSHS) ปี 2558
 6. (ร่าง)ผลการสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียน (GSHS) ปี 2564
 7. แนวทางการดำเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับโลก ฉบับใหม่
 8. มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับโลก ฉบับใหม่
 9. คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
 10. ร่างมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ (New HPS Plus HL)
 11. คู่มือแนวทางส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค
 12. คู่มือการตรวจคัดกรองสุขภาพ สำหรับครูอนามัยโรงเรียน
 13. คู่มือการเสริมสร้างศักยภาพนักเรียน Strong Smart Smile
 14. ชุดความรู้ NuPETHS
 15. รายงานประจำปี 2562 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 16. รายงานประจำปี 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 17. รายงานประจำปี 2564 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
 18. มาตรการที่กำหนด ตัวชี้วัดที่ 1.14 อัตราคลอดมีชีพ
 19. รายการข้อมูลนำเข้า (การวิเคราะห์สถานการณ์) ตัวชี้วัดที่ 1.14 อัตราคลอดมีชีพ
ตัวชี้วัดที่ 1.18
จำนวนคนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (10,000,000 คน) 

Download

 1. Health Literacy in ACS
 2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
 3. ความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น
 4. การดำเนินงานพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ปี 2563
 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวทางการประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
 6. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HL)
 7. การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ ตาม 3อ.2ส.
 8. แบบการปฏิบัติงาน (SOP) จำนวนคนมีความรอบรู้สุขภาพ
 9. คู่มือประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้ด้านสุขภาพ (ประจำปี 2563)
 10. หลักขององค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
 11. ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 12. การอบรมสถานพยาบาลพี่เลี้ยง
 13. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันCOVID-19 และการเสริมสร้างความรอบรู้ในสถานประกอบการ10 PACKAGES
 14. ประชุมคณะทำงานด้านการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านการลง Plat form
 15. ประชุมด้านการขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ ครั้งที่ 3-2565
 16. ประชุมวัยทำงานในสถานประกอบการเรื่องการใช่ชุดความรู้ 10 Package
 17. ประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายบริหารบริษัทกระจกไทยอาซาฮี จำกัด (มหาชน) โครงการจัดการความเครียดให้เป็นศูนย์ สร้างสมดุลทางการเงินยุคโควิดระลอก 3” โดยมุ่งเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพกาย-ใจ-การเงิน 
 18. CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงาน และ สำนักงาน
 19. เวทีเสวนา เรื่องบทบาทหน่วยสนับสนุนภาครัฐและภาคเอกชน ต่อการเสริมสร้างสุขภาพกาย-ใจ-การเงินสำหรับแรงงานในสถานประกอบการ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย
 20. การบรรยายเรื่อง  โครงการ 10 Packages และ CFS ในสถานประกอบการประเภทโรงงานและสำนักงานในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการ Healthy living
 21. การบรรยายเรื่องหลักการชุดความรู้สุขภาพ ๑๐ Packagesและ มาตรการ COVID Free Setting ในสถานประกอบการในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ”พัฒนาศักยภาพ จป.เพื่อเป็นผู้นำการขับเคลื่อรองค์กรสุขภาวะ” โดยมี ภาคีเครือข่ายกรมต่างๆ และ สถานประกอบการ

ตัวชี้วัดที่ 2.1
ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP)

Download

 1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลฯ
 2. คู่มือ BCM บริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
 3. มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 31 มีนาคม 2563
 4. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใจ ประจำปีงลประมาณ 2564 (รอบ 12 เดือน) 
 5. สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน)
 6. สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน)
 7. สรุปผลการปฏิบัติงานของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน)
 8. คำสั่งคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง BCP สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 9. หนังสือเสนอผูุ้อำนวยการลงนาม
 10. แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน
 11. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ข้อ 1-7
 12. รายงานผลวิเคราะห์การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564 
 13. มาตราฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
 14. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
 15. ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564
 16. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) ปีงบประมาณ 2564
 17. แบบติดตามปค5 ปีงบประมาณ 2564
 18. แบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใจ สำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.4) ปีงบประมาณ 2564
 19. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
 20. คู่มือการเบิกจ่ายเงินยืมราชการ
 21. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงินการจ่ายเงิน
 22. คู่มือยืมเงินราชการ
 23. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 24. ทำเนียบผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตัวชี้วัด 2.1
 25. แนวทางปฏิบัติการยืมเงินราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 26. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) เรื่องการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน
 27. อบรมพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 28. รายงานผลการประชุมปิดการตรวจสอบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ  พ.ศ.2565 
 29. การประชุมคณะทำงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2565
 30. แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง(BCP) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 31. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กฯ
 32. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญ ตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ”
 33. รายงานสรุปผลการดำเนินงานรอบ 5 เดือนแรก
ตัวชี้วัดที่ 2.2
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

Download

 1. ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและภาวะสุขภาพ
 2. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 3. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
 4. ทำเนียบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 5. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 6. สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 1
 7. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน 2565
 8. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเครียด (ST5)
 9. การกำหนดมาตรการและประเด็นความรู้
 10. ผลการสำรวจความต้องการความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
 11. แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 2565
 12. การประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2
 13. เชิญประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 3
 14. การประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 3
 15. ตอบแบบประเมินเพื่อวัดคุณภาพชีวิต
 16. นโยบายกรมอนามัย
 17. นโยบายส่งเสริมสุขภาพ
 18. มาตรการ Thai save Thai
 19. เชิญประชุมประชุมคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ครั้งที่ 2
 20. ลายมือชื่อผู้ทำแบบประเมิน CV Risk
 21. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน HWP วันที่ 17 มค.65 ครั้งที่ 4
 22. สรุปผลการตอบแบบประเมินคุณภาพชีวิต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565 (word)
 23. สรุปการประชุม healthy workplace ครั้งที่ 5
 24. สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565
 25. ผลการประมิน BMI สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565 (word)
 26. ผลการตอบแบบสอบถามคุณภาพชีวิต สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565 (word)
 27. รายงานผลการดำเนินการ ตชว 2.2 (5เดือนแรก)

ตัวชี้วัด 2.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

Download

 1. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ตัวชี้วัดย้อนหลัง 3 ปี
 2. ว7688 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565
 3. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 4. สรุปผลการวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 5. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 7. มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP
ตัวชี้วัดที่ 2.4
ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

Download

 1. คำสั่งคณะกรรมการกพว. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 2. ประกาศนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรมีการจัดการข้อมูลและความรู้อย่างเป็นระบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 3. มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามกลยุทธ์ PIRAB
 4. มาตรฐานการปฏิบัติงานSOPตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)
 5. นโยบายจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย
 6. สรุปประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
 7. สรุปผลการวิเคราะห์ GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน
 8. สรุปผลการวิเคราะห์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลความรู้ที่สำคัญ และจำเป็นต่อภารกิจ
 9. รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ
 10. คู่มือการเขียนงานวิจัย
 11. คู่มือนักวิจัยกรมอนามัย การส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารราจริยธรรมการวิจัย
 12. KM_การพัฒนาและยกระดับสู่รางวัลเลิศรัฐ
 13. แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ2565
 14. แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 15. แลกเปลี่ยนเรียนรู้“การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570" (ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร)
 16. one page ประชุมคณะกรรมการกพว.ครั้งที่1/2565
 17. one page สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570
 18. สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570
 19. สรุปรายงานการวิเคราะห์ความต้องการพัฒนางานวิชาการ วิจัย การจัดการความรู้ ของบุคลากร 2565
 20. One Page การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยเสนอผลงานสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
 21. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่2.2565
 22. One Page ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและยกระดับการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
 23. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วน ร่วมแนวทางและหลักเกณฑ์พ.ศ. 2565 (รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ)
 24. รางวัลบริการภาครัฐ แนวทางและหลักเกณฑ์ พ.ศ.2565 (รศ.ดร.ปกรณ์ ศิริประกอบ)
 25. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ กพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที2.2565
 26. One Page ประชุมกพว สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่3.2565
 27. รายงานการประชุมคณะกรรมการกพว.สำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่3.2565
 28. รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ และผลดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิจัยผลงานวิชาการนวัตกรรมสำคัญและจำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ 2.4 รอบ5เดือนแรก
 29. วิจัยให้พัฒนางานประจำR2R(ทพญ.เพ็ญแข ลาภยิ่ง)
 30. หลักฐานการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ตัวชี้วัดที่  2.5
ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Download

 1. แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
 2. คู่มือปฏิบัติงานระบบศูนย์ติดตามการปฏิบัติงาน
 3. คู่มือการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 4. ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 5. รายงานผลการวิเคราะห์ (GAP) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือนหลัง) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 6. มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพโดยใช้กลยุทธ์ PIRAB ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 7. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 8. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 9. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 10. ผังกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานบริหารแผนปฏิบัติการ (Flowchart) สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
 11. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 1-2565 (วันที่ 18 ต.ค. 2564)
 12. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที 2.5
 13. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2-2565 (วันที่ 23 พ.ย. 2564)
 14. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3-2565 (27 ธ.ค.64)
 15. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) 
 16. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณการประชุมอบรม/สัมมนาของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.-ธ.ค.2564) 
 17. รายงานการประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4-2565 (2 ก.พ.65) 
 18. เอกสารการปรับแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 19. แผนบริหารความเสี่ยงโครงการตามแผนปฏิบัติการของสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (โครงการที่มีวงเงินงบประมาณ 500,000 บาท ขึ้นไป) เพิ่มเติม
ตัวชี้วัดที่ 2.6
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA)

Download

 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565
 2. หนังสือแจ้งดำเนินการแผนปฏิบัติการตัวชี้วัด 2.6 ITA กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565
 3. ผลการวัดระดับการรับรู้ IIT รอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 2564
 4. แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564
 5. เอกสารรายละเอียดการคัดเลือกหน่วยงานคุณธรรม กรมอนามัย ปี 2565
 6. หนังสือขอคณะทำงานจริยธรรมและสมาชิกชมรมจริยธรรม ปีงบประมาณ 2565
 7. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 8. รายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ช่องว่าง (Gap Analysis) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565_8 ธค 64
 9. สรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ITA วิเคราะห์ Gap Analysis ปี 2565_8 ธ.ค. 64
 10. แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 11. เอกสารมาตรการ กลไกการดำเนิน ITA ปี 2565_รอบ 5 เดือนแรก
 12. แผนปฏิบัติการ ตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 13. One Page ประชุมคณะทำงานป้องการการทุจริตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ITA 8 ธ.ค. 64
 14. ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ITA ปีงบ 2565
 15. ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 16. One Page พิธีประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2565

 17. One Page คณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
 18. แบบฟอร์มแจ้งชื่อผลการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
 19. หนังสือเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีอนามัยดีเด่น ประจำปี 2564/2565
 20. แบนเนอร์สำนักส่งเสริมสุขภาพต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 21. โครงสร้างบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ 2564
 22. แนวทางเสริมสร้างการรับรู้แผนงบประมาณ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

 23. แบบลงลายมือชื่อรับรู้การสื่อสารแผนงบประมาณภายในกลุ่มงาน กลุ่มสร้างเสริมฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ_มกราคม 2565

 24. หนังสือเวียนแผนงบประมาณสำนักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มยริการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565

 25. หนังสือเวียนช่องทางสอบถาม แลกเปลี่ยน ร้องเรียน สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

 26. ลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

 27. แผนบริหารความเสี่ยงทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 
 28. ตารางประเมินความเสี่ยงทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 29. คนดีศรีอนามัย กรมอนามัย ปี 2565
 30. ประชุมเสริมสร้างการรับรู้ด้านแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 วัยทำงาน
 31. การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำกระบวนงานภารกิจสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักส่งเสริมสุขภาพ”
 32. ลายมือชื่อประชุมเสริมสร้างการรับรู้ด้านแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 สส. ม.ค. - ก.พ. 65
 33. คำสั่งแต่งตั้งชมรมจริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 34. แบบฟอร์มการจัดตั้งชมรมชมรมคุณธรรมจริยธรรมสู่องค์กรคุณธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 35. แบบสรุปรายงานแผนพัสดุจัดซื้อจัดจ้าง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 36. การดำเนินงานคนดีศรีอนามัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 37. การตอบแบบสำรวจกิจกรรมการกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ” สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 38. ประกาศเจตนารมณ์สำนักส่งเสริมสุขภาพเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
 39. การเบิกจ่ายพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 40. คำสั่งคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย ปี 2564
 41. แบบลงลายมือชื่อการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 42. แบบลงลายมือชื่อการร่วมกันกำหนดคุณธรรมเป้าหมายและปัญหาที่อยากแก้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 43. แบบลงลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 44. ลายมือชื่อประชุมเสริมสร้างการรับรู้ด้านแผนการใช้งบประมาณของหน่วยงานของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 อำนวยการ
 45. การตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565
 46. ผลการตอบแบบวัดการรับรู้งานคุณธรรมความโปร่งใส (IIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 6 เดือนแรก
 47. แบบรายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565 รอบ 5 เดือนแรก
 48. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการระดับความสำเร็จตัวชี้วัด 2.6 ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 รอบ 5 เดือนแรก
 49. เอกสารแนบ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส ITA สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 50. แบบฟอร์ม 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริต และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 51. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน (OIT) สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
 52. เอกสารหลักฐานพิธีประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต
 53. ทำเนียบผู้รับบริการ (c) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 54. แจ้งผลประเมินตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนแรก สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565 หลังอุทธรณ์