คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10

นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก

ผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก

-

About Hero 1

นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

About Hero 2

นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

ผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน

About Hero 3

ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 4

ดร.วิมล บ้านพวน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 5

แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

About Hero 6

นายแพทย์ สุรัตน์ ผิวสว่าง

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รองผู้อำนวยการกองอนามัยมารดาและทารก

About Hero 7

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

About Hero 8

นางสาวภาริณี หงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการการวิจัย และนวัตกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 9

นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร

ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 10