คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมคุณภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

นางวิมล บ้านพวน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 1

แพทย์หญิงพิมลพรรณ ต่างวิวัฒน์

หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 2

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

About Hero 3

นางพรเลขา บรรหารศุภวาท

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 4

นายสมศักดิ์ ปิ่นนาค

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

About Hero 5

นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร

ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 6