คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11

นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

นายแพทย์ธีรชัย บุญยะลีพรรณ

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มมารดาและเด็กปฐมวัย

About Hero 1

นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น

About Hero 2

ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 3

นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

About Hero 4

แพทย์หญิงพรเลขา บรรหารศุภวาท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

About Hero 5

ดร.วิมล บ้านพวน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 6

นายแพทย์ สุรัตน์ ผิวสว่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รองหัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

About Hero 7

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

About Hero 8

นางสาวภาริณี หงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการการวิจัย และนวัตกรรม

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

About Hero 9

นางบังอร สุภาเกตุ

หัวหน้ากลุ่มศูนย์ประสานงานโครงการพระราชดำริฯ

About Hero 10

นางจริญญา สะเริญรัมย์

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 11