คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารสำนักส่งเสริมคุณภาพ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7

นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 0

นายแพทย์โอฬาริก มุสิกวงศ์

หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

About Hero 1

นายแพทย์มนัส รามเกียรติศักดิ์

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 2

ทันตแพทย์หญิงศิรดา เล็กอุทัย

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 3

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

About Hero 4

นางวิมล บ้านพวน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 5

นางศิริพร แสงวิภาสนภาพร

ปฎิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 6

นางสาวภาริณี หงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการการวิจัย และนวัตกรรม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญาการพิเศษ

About Hero 7