คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2563

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1. คำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
2.1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.2 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.95 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3. ตารางวิเคราะห์ ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.88 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.4)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
4. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.4).pdf
ขนาดไฟล์ 2.73 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.5)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานย่อย(แบบ ปค.5).pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
7. สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงครั้งที่ 2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

8. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
8. ภาคผนวก ก แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.79 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

9. ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
9. ภาคผนวก ข แบบสอบถามการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.87 MB
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

10. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP), Flow Chart

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
10.1 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการวิจัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 251 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการขอยืมเงินทดรองราชการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 121 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.3 มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.4 มาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย