คุณกำลังมองหาอะไร?

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

รอบ 5 เดือนแรก

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ คลิก

1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.1
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.2 ระดับความสำเร็จของพัมนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.2
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.3
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.4
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.5
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

 

2 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย

2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม

2.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร(Engagement)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

 • SAR_report ตัวชี้วัด 2.4
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด่้านสุขภาพ (HLO)

 

 

รอบ 5 เดือนหลัง

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ คลิก

1 นโยบายสำคัญเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ ภารกิจหลักกรมอนามัย

1.1 อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.1
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.2 ระดับความสำเร็จของพัมนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด Proxy 3 ตัวชี้วัด

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.2
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.3 อัตราการคลอดมีชีพในหญิง อายุ 15 - 19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15 - 19 ปี พันคน

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.3
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.4 ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.4
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

1.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพประชากรวัยทำงานในสถานประกอบการ

 • SAR_report ตัวชี้วัด 1.5
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

 

2 ภารกิจรอง/สนับสนุนกรมอนามัย

2.1 ร้อยละการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรม

2.2 ระดับความสำเร็จในการสร้างเสริมความผูกพันต่อองค์กร(Engagement)

2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยสู่องค์กร HPO ตามแนวทาง PMQA

 • SAR_report ตัวชี้วัด 2.4
 • ระดับคะแนนที่ 1
 • ระดับคะแนนที่ 2
 • ระดับคะแนนที่ 3
 • ระดับคะแนนที่ 4
 • ระดับคะแนนที่ 5

2.5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานการขับเคลื่อนเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ (HLO)