คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หมวด 4

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
1.HPO กระบวนการพัฒนาหลักสูตรพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.HPO การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.HPO การศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.HPO ผลของโปรแกรม 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวาที่มีต่อ สภาพทางร่างกาย ความรู้ ทัศนคติ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 396 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 9 สื่อ HL.rar
ขนาดไฟล์ 2.46 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 10 รายงานการประชุม ถอดบทเรียน HLO และกำหนดให้ทีมนำนำกิจกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 11 กิจกรรมลดพุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 562 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 12 กิจกรรมภายนอกองค์การ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 13 สภาพแวดล้อมภายใน.rar
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 14 สภาพแวดล้อมภายนอก.rar
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 23 ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ Link KISS สื่อต่าง ๆ.rar
ขนาดไฟล์ 20.75 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย