คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มอนามัยวัยทำงาน

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15
Team Selector 16
Team Selector 17

นายแพทย์ชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์

หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางฐาปะณี คงรุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางสาวกมลนิตย์ มาลัย

รองผู้อำนวยการกองอนามัยวัยทำงาน

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นายกชธนาณัฏฐ์ โพธิมา

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 3

นางสาวศิรินทรา พินิจกุล

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางสาวสุชาดา แรงกล้า

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 5

นางสาวจิรนันท์ สุวะไกร

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 6

นางสาวอัจฉราภา กลิ่นสุวรรณ

นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

About Hero 7

นางสาวนูรมา อิดิ้ง

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 8

นายสุริยัน ท้วมมะลิ

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 9

นางนวพร ท้วมมะลิ

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 10

นางลำดวน อัตตะชีวะ

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 11

นายฉัตรชัย หมึกหอม

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 12

นางสาวณัชชาภัค เมืองหงษ์

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 13

นางสาวฉันทพิชญ์ ฐิติเรืองรักษ์

ผู้ช่วยนักวิชาการ

About Hero 14

นางสาวอัญธิกา ผานคำ

ผู้ประสานโครงการฯ

About Hero 15

นางสาวสิริประภา ดีเปี่ยม

ผู้ประสานโครงการฯ

About Hero 16

นางสาวปวีณา โนนศิลา

ผู้ช่วยนักวิชาการ

About Hero 17