คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ผลงานวิชาการและงานวิจัย

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ความก้าวหน้าดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สรุปผลความก้าวหน้าดำเนินการสร้างหรือพัฒนาผลงานวิชาการ/นวัตกรรมที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567) รอบ 5 เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1. การศึกษาลักษณะอาการและผลลัพธ์ของการตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2. การศึกษาประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้เด็กด้านสุขภาพแบบบูรณาการเลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3. การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน เรื่อง การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 -70 ปี ในประเทศไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4. พัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมสุขภาพคนพิการทาง การเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.16 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5. การศึกษาการเพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการชุดสิทธิประโยชน์การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ที่ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพผ่าน Telehealth.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6. หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านด้านเวชศาสตร์วิถีชีวิตและการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (แพทยศาสตร์ศึกษา).pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
การศึกษาความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักส่งเสริมสุขภาพ (ทิพวรรณ พูลเอียด) วันที่ 26 มีนาคม 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์การดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ(ปิยวดี พิศาลรัตนคุณ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 .pdf
ขนาดไฟล์ 1.04 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ (ประภัสสร นุชนิยม) วันที่ 1 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 2570 วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 148 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ 4 กลุ่มวัย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการ วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 538 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 940 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงานวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ HPO กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.pdf
ขนาดไฟล์ 5.96 MB
ดาวน์โหลด 564 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
(Ebook) รายงานการศึกษาสถานการณ์ปัจจัยกำหนดสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
การศึกษาการใช้บริการข้อมูล ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 (นางสาวอุษา วงทวี).pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 100 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการภาคีร่วมใจส่งรักส่งนมจากอกแม่สู่ลูก วันที่ 9 มีนาคม 2566 (นางเบญจวรรณ อิ้งทม).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเฝ้าระวังการตายมารดาไทย ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 8 ธันวาคม 2565 (นางวรรณชนก ลิ้มจำรูญ).pdf
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 345 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยดูแลตั้งครรภ์แนวใหม่ตามข้อแนะนำ (WHO).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 222 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาวิจัยช่วงเวลาและปัจจัยสำคัญของแม่และผู้ดูแลเด็กในการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมผสม หรืออาหารอื่นในกรุงเทพมหานคร.pdf
ขนาดไฟล์ 1.11 MB
ดาวน์โหลด 4689 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก | โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลีนิกนมแม่ในสถานพยาบาลภายใต้ชุดโครงการวิจัยนโยบายการเลี้ยงลุกด้วยนมแม่เพื่อสร้างเสริมสุขภาพทารกและเด็กเล็ก

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
บทสรุปผู้บริหาร.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 204 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หลักการและเหตุผล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 2151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการถอดบทเรียนการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการและการจัดบริการของคลินิกนมแม่ในสถานพยาบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 535 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ แอพพลิเคชั่นสนับสนุนการให้นมแม่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.19 MB
ดาวน์โหลด 186 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ ปริมาณการให้นมแม่ในเด็กแรกเกิด.pdf
ขนาดไฟล์ 1.96 MB
ดาวน์โหลด 424 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ อาหารตามวัย เด็กอายุ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ การเสริมน้ำเปล่าในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.48 MB
ดาวน์โหลด 683 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สื่อเผยแพร่ บทบาทหน้าที่ของเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.95 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
สถานการณภาวสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) - นายเนติ์ ภู่ประสม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 3.00 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 - นายเนติ์ ภู่ประสม วันที่ 9 มีนาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์ภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (วันที่เผยแพร่ 9 พฤศจิกายน 2565).pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 8656 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจภาวะสุขภาพนักเรียนในประเทศไทย พ.ศ. 2564 (2021 Global School-based Student Health Survey GSHS).pdf
ขนาดไฟล์ 3.79 MB
ดาวน์โหลด 94 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจภาวะสุขภาพ นักเรียนในประเทศไทย พ.ศ.2564.pdf
ขนาดไฟล์ 16.78 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการศึกษาพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ปี พ.ศ. 2557.pdf
ขนาดไฟล์ 2.36 MB
ดาวน์โหลด 2140 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของเด็กวัยเรียน ปี 2562 (วันที่เผยแพร่ 17 มิถุนายน 2563).pdf
ขนาดไฟล์ 2.24 MB
ดาวน์โหลด 259 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มอนามัยวัยทำงาน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คู่มือการดูแลผู้ป่วยเนื้องอกสมองในเด็กที่ได้รับเคมีบำบัดเพื่อเฝ้าระวังภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ (กมลนิตย์ มาลัย) วันที่ 23 กรกฏาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 374 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วย 10 Packages ของสถานประกอบการ (กมลนิตย์ มาลัย) วันที่ 20 กรกฏาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรอบรู้ด้านสุขภาพของพระสงฆ์ในการส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย (ฐาปะณี คงรุ่งเรือง) 18 พฤษภาคม 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.92 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และผลลัพธ์ของการดำเนินงานพัฒนาสุขภาพ ของพนักงานในสถานประกอบการ(วันที่ 9 มีนาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปี 2565 | ผลของโปรแกรม 7 สัปดาห์สร้างสุขภาพดีมีชีวิตชีวา - ว่าที่ร้อยตรีมณฑล หวานวาจา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.33 MB
ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ภาวะสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2561.rar
ขนาดไฟล์ 6.41 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลสำรวจ ความต้องการจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารสุขภาพประชากรวัยทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 1.98 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการลดดัชนีมวลกายและเส้นรอบเอวของประชากรวัยทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารภายใน กรมอนามัย (นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร) เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 2.25 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบการเสนอผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ (นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร) เผยแพร่วันที่ 20 กันยายน 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 8.08 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจข้อมูลสุขภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายวัยทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ซ้้าในวัยรุ่น กรณีศึกษาอ้าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี (มลิวัลย์ ศรีม่วง).pdf
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 581 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
Ethic air pollution (วันที่ 9 มีนาคม 2566).pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย ครั้งที่ 6-2560.pdf
ขนาดไฟล์ 6.76 MB
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กในพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กลุ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์