คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | แบบฟอร์ม และอื่นๆ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 หมวดงบลงทุน

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
คู่มือการใช้งานระบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.50 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มคำขอ ปี 2568.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอการนำเสนอ ชี้แจงการจัดทำคำของบลงทุน 2568 3 พ.ค. 66.pdf
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มชุดคำถามเกณฑ์การประเมินความรอบรู้สุขภาพในโครงการยกระดับ

เอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มชุดคำถามเกณฑ์การประเมินความรอบรู้สุขภาพในโครงการยกระดับ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 132 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(ร่าง)แผนปฏิบัติการเอกสารด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570)

เอกสารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
(ร่าง)แผนปฏิบัติการเอกสารด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ของประเทศไทย (พ.ศ. 2566 - 2570).pdf
ขนาดไฟล์ 2.10 MB
ดาวน์โหลด 727 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ม ด้านเทคโนโลยี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์ม ด้านเทคโนโลยี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แบบฟอร์มรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายละเอียดสื่อประชาสัมพันธ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2564-2565.docx
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 201 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แบบฟอร์มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

แบบฟอร์ม ด้านเทคโนโลยี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์.xlsx
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 122 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.rar
ขนาดไฟล์ 6.87 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ฉ แบบสอบถามคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 1732 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก จ ค่าน้ําหนักมาตรฐานเทียบกับความสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 885 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ง โปรแกรม กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ค. แบบ กท.16.doc
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 281 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข. แบบประเมินส้วม.doc
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบสำรวจโรงอาหาร(ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 2333 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบตรวจร้านอาหาร(ยกเลิก).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 102 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก. แบบตรวจแผงลอย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.00 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์ประเมินสถานที่ทำงานฯ_HWP.docx
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เกณฑ์การดำเนินงาน 5ส.docx
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(Excel) แบบฟอร์ม แบบรายงานจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

แบบฟอร์ม อื่นๆ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 188 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

(Excel) แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 2564

แบบฟอร์ม ยุทธศาสตร์/แผนงาน/งบประมาณ
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20201001103233.xls
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 116 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

Template ภาพข่าวกิจกรรม + onepage สำนักส่งเสริมสุขภาพ

แบบฟอร์มทำสื่อ Onepage
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
90.Template ภาพข่าวกิจกรรม + onepage สำนักส่งเสริมสุขภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย