คุณกำลังมองหาอะไร?

(

(รวม) แบบฟอร์มการรายงานองค์ประกอบและตัวชี้วัดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล (GSHPS)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

31.10.2565
22714
10
แชร์
31
ตุลาคม
2565

 

องค์ประกอบที่ 4
โรงเรียนคือองค์กรแห่งความสุข

 

องค์ประกอบที่ 5
สิ่งแวดล้อมปลอดภัย โรงเรียนปลอดโรค

 

องค์ประกอบที่ 8
โภชนาการดีอาหารปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี

 

 

องค์ประกอบที่ 9
กิจกรรมทางกายเพียงพอ และนอนหลับดี

 

ตัวชี้วัดที่ 1
ภาวะโภชนาการ

 

ตัวชี้วัดที่ 2
สุขภาพช่องปากและฟัน

 

ตัวชี้วัดที่ 3
สมรรถภาพทางกาย

 

ตัวชี้วัดที่ 4
นักเรียนที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ สังคม ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 4 1.แบบสังเกตอาการ 9S.docx
ขนาดไฟล์ 15KB
ดาวน์โหลด 733 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 5 1.แบบประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน.docx
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด 803 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 5 1 (เพิ่มเติม) เกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย.docx
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 413 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 2.แบบตรวจมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงอาหารในโรงเรียน.docx
ขนาดไฟล์ 39KB
ดาวน์โหลด 508 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 3.แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 6-13 ปี.docx
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 370 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 4.แบบประเมินพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กอายุ 14-18 ปี.docx
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 292 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 6.แบบฟอร์มคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง (สำหรับครู).docx
ขนาดไฟล์ 19KB
ดาวน์โหลด 379 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 7.แบบฟอร์มคัดกรองเด็กอ้วนกลุ่มเสี่ยง (สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข).docx
ขนาดไฟล์ 21KB
ดาวน์โหลด 302 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 8 8.มาตรฐานอาหารกลางวันโรงเรียนไทย.docx
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 409 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 9 แบบฟอร์มรายงานการนอนหลับ.docx
ขนาดไฟล์ 16KB
ดาวน์โหลด 352 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
องค์ประกอบที่ 9 1.แบบฟอร์มรายงานการนอนหลับ.docx
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 496 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 1 ภาวะโภชนาการ.docx
ขนาดไฟล์ 18KB
ดาวน์โหลด 563 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 2 แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน.docx
ขนาดไฟล์ 23KB
ดาวน์โหลด 489 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 3 1.การทดสอบสมรรถภาพทางกาย.docx
ขนาดไฟล์ 22KB
ดาวน์โหลด 536 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบรายงานตัวชี้วัดที่ 4 1.การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน.docx
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด 553 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน