คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | หมวด 3

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
ประเมินความพึงพอใจลูกค้าสำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2562.pdf
ขนาดไฟล์ 6.70 MB
ดาวน์โหลด 118 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPO รายชื่อลูกค้าสำนักส่งเสริมสุขภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
HPO สรุปผลการสำรวจหมวด 3 สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.44 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 3 รายชื่อลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก.rar
ขนาดไฟล์ 3.98 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 4 ประชามติ.rar
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 5 คำสั่งคณะทำงาน HLO.rar
ขนาดไฟล์ 0.60 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 6 ผลสำรวจ HL ใน สส.rar
ขนาดไฟล์ 11.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 10 รายงานการประชุม ถอดบทเรียน HLO และกำหนดให้ทีมนำนำกิจกรรม.rar
ขนาดไฟล์ 12.25 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 12 กิจกรรมภายนอกองค์การ.rar
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 13 สภาพแวดล้อมภายใน.rar
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 14 สภาพแวดล้อมภายนอก.rar
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 19 รายชื่อลูกค้าภายนอก.rar
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสาร 22 รายชื่อลูกค้า และผลการประเมินสินค้า.rar
ขนาดไฟล์ 4.61 MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย