คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9
Team Selector 10
Team Selector 11
Team Selector 12
Team Selector 13
Team Selector 14
Team Selector 15

ดร.วิมล บ้านพวน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

About Hero 0

นางอัญชุรีย์ บุญมาประเสริฐ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นายธีรพงษ์ คำพุฒ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 2

นางสาวปิยะวรรณ กลิ่นสุคนธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 3

นางดวงพร หวานแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 4

นางสาวปิยวดี พิศาลรัตนคุณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 5

นางสาวประภัสสร นุชนิยม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

About Hero 6

นางสาวทิพวรรณ พูลเอียด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

About Hero 7

นายพิพัฒน์ นาคนิกร

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 8

นางสาวณัฏฐ์พัชร์ กุญแจทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

About Hero 9

นางสาวจันจิรา ทรัพย์อาภรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

About Hero 10

นางสาวกรกมล ปรปักษ์ขาม

นักวิเทศสัมพันธ์

About Hero 11

นางปิยนันท์ เกตุตรีกรณ์

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 12

นางสาววรัสภ์สร จั่นนงเยาว์

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 13

นางปจารดา ดวงวิเชียร

พนักงานธุรการ ส 3

About Hero 14

นายณัฐากร บัวแก้ว

นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

About Hero 15