คุณกำลังมองหาอะไร?

ลุ่มสร้างเสริมศักยภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8
Team Selector 9

นายธานินทร์ อ่อนนุชมงคล

นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

About Hero 0

นางสาวจุฑามาศ เกษมสุขสถาพร

รักษาการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

About Hero 1

นางมลิวัลย์ ศรีม่วง

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

About Hero 2

นางสาวมาลินี อัตถาวุฒิ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 3

นางสาวนฤมล สันหนู

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

About Hero 4

นางนิริญา ธนธราธิคุณ

นักวิชาการเผยแพร่

About Hero 5

นายธนชัช บำราบรักษ์

พนักงานพิมพ์ ส 3

About Hero 6

นายบุญถัน เสนข้อ

พนักงานพิมพ์ ส3

About Hero 7

นายดิสรณ์ แสนคำ

ผู้ประสานงานโครงการ

About Hero 8

นางสาวสุวิมล อินทร์กอง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

About Hero 9