คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2566
283
0
แชร์
01
ธันวาคม
2566

1.การนำองค์กร

1.1 ประกาศเจตนารมณ์

1.1.1 ลายมือชื่อเจตนารมณ์ของผู้บริหารและสมาชิกที่จะขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.2 ลายมือชื่อเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.3 ลายมือชื่อเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน
(พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.1.4 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ)

1.2. การกำหนดเป้าหมาย จาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”

1.2.1 รายงานการประชุม (การกำหนดเป้าหมายฯ)

1.3 องค์กรมีการจัดทำแผนดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด

1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ

1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.การดำเนินงาน

2.1 องค์กรมีการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป)

2.2 องค์กรมีการติดตาม ประเมินผล ถอดบทเรียน

2.2.1 รายงานการประเมินผลกิจกรรมตามแผนฯ

2.2.2 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนฯ

2.2.3 หลักฐานแสดงการถอดบทเรียนจากผลสำเร็จของการดำเนินงาน

2.2.4 ช่องทางการสื่อสารการถอดบทเรียนผลสำเร็จของการดำเนินงานของบุคลากรถึงผู้บริหารหรือทีมนำองค์กร

2.3 องค์กรมีการยกย่องเชิดชู ส่งเสริมบุคลากรและหน่วยงานต้นแบบ

2.3.1 ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ยกเว้นคนดีศรีอนามัย)

2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.3.3 มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์

3.ผลสำเสร็จของการดำเนินงาน

3.1 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

3.1.1 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ (ร้อยละ 90 ขึ้นไป)

3.1.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนฯ

3.1.3 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กร
แห่งความสุขที่มีคุณภาพ

3.2 มีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จของการดำเนินงาน

3.2.1 เอกสารแสดงองค์ความรู้ ที่แสดงผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ

3.2.2 จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ

3.3 มีการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นได้

3.3.1 หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ของหน่วยงานผ่านช่องทางช่องทางการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง

4.ผลลัพธ์ของการดำเนินงาน

4.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

4.2 ผลการประเมินความสุขของบุคลากรในหน่วยงาน (Happinometer) ไม่ต้องแนบหลักฐาน

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 582KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต สสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Together Against Corruption : TAC).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.1 ลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 11MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.2 ลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต.pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.3 ลายมือชื่อประกาศเจตนารมณ์การล่วงละเมิดทางเพศ.pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.1.4 ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy (พร้อมหลักฐานการลงรายมือชื่อ).pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.2.1 รายงานการประชุม การกำหนดเป้าหมายฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.3.2 แผนปฏิบัติการหน่วยงานคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.1.1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ (ร้อยละ 70 ขึ้นไป).pdf
ขนาดไฟล์ 351KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.2.2 จัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆไม่น้อยกว่า 2 รูปแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 550KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.1 ประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.2 ประกาศยกย่องเชิดชูหน่วยงานทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567.pdf
ขนาดไฟล์ 548KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.3.3 มีการประชาสัมพันธ์การประกาศยกย่องผ่านสื่อ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊ค เว็บไซต์.pdf
ขนาดไฟล์ 946KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.2 สรุปผลการประเมินพฤติกรรมของบุคลากรก่อนและหลังการดำเนินงานตามแผนฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 269KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.1.3 ภาพหลักฐานแสดงสภาพแวดล้อม หรือบรรยากาศที่สนับสนุนการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและองค์กร แห่งความสุขที่มีคุณภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 34MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน