คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2567

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567.pdf
ขนาดไฟล์ 0.81 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 กระบวนการสำคัญ

2.2 กระบวนการสนับสนุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-SOP-การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน-SOP การบริหารแผนสำนักสงเสริมสุขภาพ 25 วันทำการ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ขั้นตอนการขอ EC สำนักส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

5.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน

6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567