คุณกำลังมองหาอะไร?

ระกาศรับสมัครคัดเลือก บุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 (Princess Health Award)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

06.02.2567
4302
3
แชร์
06
กุมภาพันธ์
2567

ประชาสัมพันธ์

 

              ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กำหนดการจัดงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด องค์ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างกระแสให้สังคมตระหนักและมีส่วนร่วม ตลอดจนนำเสนอความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย และกฎหมายด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีซึ่งความสำเร็จในการขับเคลื่อนงานของกรมอนามัย ส่วนหนึ่งเกิดจากการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจภาคีเครือข่ายในการร่วมกันพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง กรมอนามัยจึงดำเนินการคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยมอบรางวัลในงานวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 17  พ.ศ. 2567 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

              ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานไปยังศูนย์อนามัยเขตในพื้นที่ของท่าน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครติดต่อที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 เมษายน 2567 ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบ

 

แผนการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
(Princess Health Award) คลิกเพื่อกรอกรายละเอียดแผนงาน

 

เอกสารดาวน์โหลด 

ประเภทของการคัดเลือก แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 กลุ่มบุคคล  มี 2 ประเภท คือ 

1.1 ประเภทบริหาร

1.2 ประเภทวิชาการ

เอกสาร

1) รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 

2) ใบสมัครแบบเสนอชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 

3) ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Health Awards 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กลุ่มที่ 2 กลุ่มองค์กร มี 1 ประเภท คือ 

2.1 ประเภทองค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์กรเอกชน องค์กรสาธารณกุศล/มูลนิธิ สมาคม

เอกสาร

1) รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 

2) ใบสมัครแบบเสนอชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

3) ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Health Awards  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ดร.วิมล  บ้านพวน โทรศัพท์สำนักงาน 0 2590 4550  
  โทรศัพท์มือถือ 09  7241  9729  
คุณพรพนา  พูลสวัสดิ์  โทรศัพท์สำนักงาน 0 2590 4036  
คุณอัญชุรีย์  บุญมาประเสริฐ โทรศัพท์สำนักงาน 0 2590 4562  
คุณกรกมล  ปรปักษ์ขาม  โทรศัพท์สำนักงาน 0 2590 4511  

 

 

 

- ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2567 -

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

คู่มือแนวทางการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award)_22 มี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award).pdf
ขนาดไฟล์ 233KB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อผู้ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลบุคคลดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award).docx
ขนาดไฟล์ 34KB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อองค์กรที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award).pdf
ขนาดไฟล์ 106KB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสมัคร แบบเสนอชื่อองค์กรที่ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลองค์กรดีเด่น ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Princess Health Award).docx
ขนาดไฟล์ 27KB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม Princess Health Awards_22 มี.ค. 67.pdf
ขนาดไฟล์ 116KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดที่อยู่ของศูนย์อนามัยสำหรับการส่งในสมัครคัดเลือกฯ PHA.pdf
ขนาดไฟล์ 142KB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน