คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในมิติประสิทธิผลและมิติพัฒนาองค์กร ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2567 ณ Boat House Boutique Riverside อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.01.2567
62
0
แชร์
19
มกราคม
2567

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในมิติประสิทธิผลและมิติพัฒนาองค์กร

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2567 ณ Boat House Boutique Riverside อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

 


       เมื่อวันที่ 15 –16 มกราคม 2567
นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม         เชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบงานส่งเสริมสุขภาพในมิติประสิทธิผลและมิติพัฒนาองค์กร ณ Boat House Boutique Riverside อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดยดร.วิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร การบูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลไกการบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารราชการ ในภารกิจส่งเสริมสุขภาพ  ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสำนักส่งเสริมสุขภาพ สถาบันพัฒนา  อนามันเด็กแหง่ชาติ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน สำนักอนามัยผู้สูงอายุ และสำนักงานประสานโครงการพระราชดำริ จำนวน 100 คน

 

 

 

โดยมีประเด็นสำคัญจากการประชุมฯ

 • กิจกรรม “การพัฒนาบุคลิกภาพการสื่อสาร และสร้างแรงจูงใจในการทำงาน”      
  โดย ดร.สุดปฐพี เวียงสี
 • บรรยาย “เสริมพลัง เสริมสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กร” 
  โดย นายแพทย์พีระยุทธ สานุกูล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
 • พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ และการประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (คลิกเพื่ออ่านข่าว)
 • บรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมงานยุทธศาสตร์สุขภาพกลุ่มวัย
  โดย  ดร.วิมล  บ้านพวน นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพและหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
 • กิจกรรม “เสริมพลัง เสริมสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กร”
 • กิจกรรม “Empowering ขับเคลื่อนการส่งเสริมงานยุทธศาสตร์สุขภาพกลุ่มวัย”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน