คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ปี 2566

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
1.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 1.00 MB
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2. คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

2.1 กระบวนการสำคัญ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ทั้งหมดตามช่วงอายุที่กำหนดมีพัฒนาการสมวัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 168 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP จำนวนโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ HLS.pdf
ขนาดไฟล์ 2.49 MB
ดาวน์โหลด 538 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของเด็กไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงปรัะสงค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

2.2 กระบวนการสนับสนุน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 6 รายการ
1.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP แผนภาพวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-Bidding).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP แผนภาพกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.กระบวนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.กระบวนการคัดเลือกผู้เสนอราคา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP การเบิกจ่ายงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

3. แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสมของควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
3.แบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 5.33 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
4.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 1 - 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 - 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ครั้งที่ 3 - 2566.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

5.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
5.รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตามปค.5 ส่วนงานย่อย) รอบ 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 71 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
6. ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง สำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
ขนาดไฟล์ 3.45 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

7. แบบรายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
7.1 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับส่วนงานย่อย (แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย).pdf
ขนาดไฟล์ 2.18 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.2 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย แบบ ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 2.57 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.3 แบบรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับส่วนงานย่อย แบบบติดตาม ปค.5.pdf
ขนาดไฟล์ 3.20 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.4 แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ภาคผนวก ก.pdf
ขนาดไฟล์ 5.61 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.5 แบบสอบถามการควบคุมภายใน ภาคผนวก ข.pdf
ขนาดไฟล์ 8.36 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย