คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย สร้างเด็กไทย รอบรู้ด้านสุขภาพ (ภาคทฤษฏี)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.05.2566
363
1
แชร์
19
พ.ค.
2566

 


เอกสารประกอบการอบรม

 

 

 

1. การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งรรหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

2. พัฒนาการและการเรียนรู้ เรียนอย่างไรให้มีความสุข

3. รอบรู้สุขภาพใจ ห่างไกลสารเสพติด

4. รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า

4. ห่างไกลสารเสพติด Line "ห่วงใย"

5. รักปลอดภัย ป้องกันตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

6. การจัดการและป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพ จากฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน2.5ไมครอน

7. ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย.

8. เด็กไทยเติบโตสมวัยด้วยโภชนาการที่ดี

9. สุขภาพดี 10 อ

10. BLS Layperson ครูอนามัย 

11. กู้ชีพขั้นพื้นฐาน (CPR): การจมน้้า ไฟฟ้าช็อต อุบัติเหตุ

12. หลักการสุขาภิบาลอาหาร และ มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร
“โรงอาหารในสถานศึกษา"

13. การพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภค สำหรับผู้ดูแลระบบน้ำของโรงเรียน

14. ลดขยะ ส้วมสะอาด

15. รู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยี& การเลือกใช้ข้อมูลสุขภาพ

16. การเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากนักเรียน

17.  ระบบงานอนามัยโรงเรียน

18.  รูปแบบการควบคุมและป้องกัน ภาวะโภชนาการเกินในเด็กวัยเรียน

19.  มะเร็งปากมดลูกป้องกันได้ด้วยวัคซีน

19.  ตรวจคัดกรองสายตา การได้ยิน

19.  ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

 

 

 

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1 การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งรรหนึ่งครูอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 พัฒนาการกับการเรียนรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 รอบรู้สุขภาพใจ สจ.pdf
ขนาดไฟล์ 13MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 ห่างไกลสารเสพติด Line ห่วงใย พ.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้า_กรมควบคุมโรค.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 รักปลอดภัย ป้องกันตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 864KB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 PM2.5 การจัดการและป้องกันความเสี่ยงต่อสุ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย. 310366.pdf
ขนาดไฟล์ 21MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 เด็กไทยเติบโตสมวัยด้วยโภชนาการที่ดี สภ.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9 สุขภาพดี 10 อ.pdf
ขนาดไฟล์ 6MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10 BLS Layperson ครูอนามัย รพ.ราชวิถี.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11 CPR_OBEC_จมน้ำ อุบัติเหตุ_23.3.66 คร.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12 สุขาภิบาลอาหารปลอดภัย สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13 คุณภาพน้ำดื่มสะอาด สอน.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14 ลดขยะ ส้วมสะอาด อนามัยสิ่งแวดล้อม สว.pdf
ขนาดไฟล์ 60MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15 รอบรู้เท่าทันเทคโนโลยี กรส.pdf
ขนาดไฟล์ 30MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16 สุขภาพช่องปาก สท.pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17 ระบบงานอนามัยโรงเรียน TSC+ (ดร.นพ.สราวุฒิ).pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18 รูปแบบการควบคุม ป้องกันภ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 โลหิตจาง 2566 สภ.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 ตรวจคัดกรองสายตา การได้ยิน.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
19 HPV_สอนครูอนามัย คร.pdf
ขนาดไฟล์ 830KB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน