คุณกำลังมองหาอะไร?

ำนักส่งเสริมสุขภาพ ขอยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานต้นแบบ ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการมาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

21.03.2567
91
0
แชร์
21
มีนาคม
2567

       สำนักส่งเสริมสุขภาพ กองอนามัยมารดาและทารก กองอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น กองอนามัยวัยทำงาน และสำนักงานประสานงานโครงการพระราชดําริฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารชมรมจริยธรรม และคณะทำงานชมรมจริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานหน่วยงานคุณธรรม/องค์กรคุณธรรมต้นแบบ และองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ กรมอนามัย โดยประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมขับเคลื่อนกรมอนามัยให้เป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู” และคณะทำงานได้ร่วมกันเสนอกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงาน ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานตรงต่อเวลา ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคล/หน่วยงานต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมในการมาปฏิบัติราชการตรงต่อเวลา รวมถึงเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติราชการของบุคลากร และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบุคคลต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายชื่อหน่วยงานต้นแบบ.pdf
ขนาดไฟล์ 548KB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน