คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ปี พ.ศ. 2565 – 2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

22.06.2565
80
0
แชร์
22
มิถุนายน
2565

         พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงยกระดับความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ.2565 –2570 “เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 เก่ง ดี มีทักษะ แข็งแรง” พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศ.ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นความร่วมมือทั้ง 12 กระทรวง ภายใต้กรอบการขับเคลื่อนยกระดับความร่วมมือการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ด้วยหลัก 4H ได้แก่ 1)เก่ง (Head) : คิด วิเคราะห์ สติปัญญาดี มีสมรรถนะสูง 2) ดี (Heart) : มีคุณธรรม จริยธรรม จิตใจดี มีวินัย จิตอาสา3) มีทักษะ (Hand) : ทักษะเรียนรู้ ทักษะปฏิบัติ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และ 4) แข็งแรง (Health) : รอบรู้ ปลอดภัย สุขภาพกายจิตดี เพื่อสานพลังยกระดับความร่วมมือพัฒนาศักยภาพเด็กไทย ผลักดันระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สร้างกลไกขับเคลื่อนให้เอื้อต่อการดำเนินงานระดับพื้นที่ เชื่อมโยงกับแนวนโยบายรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน โดยทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนยิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และคณะให้การต้อนรับทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากระทรวงข้างต้น การจัดงานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยนอย่างดีเพื่อการขับเคลื่อนงานร่วมกันต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน