คุณกำลังมองหาอะไร?

กิจ

กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

24.03.2559
12
0
แชร์
24
มีนาคม
2559

กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ "ทำงาน คือ ทาน บารมี"

นพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ รักษาการ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
กล่าวเปิด การอภิปรายธรรม
กิจกรรมการอภิปรายธรรม หัวข้อ \\ทำงาน คือ ทาน บารมี\\ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ ชั้น ๑ กรมอนามัย เป็นกิจกรรมในโครงการเสริมสร้างพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ได้รับการพัฒนาและมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม วินัย ปลูกจิตสำนึก สร้างค่านิยมที่ดี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน อภิปรายธรรม หัวข้อ \\ทำงาน คือ ทาน บารมี\\ โดย พระอาจาร์ยวรวัฒน์ วรวฺฑฒโน : วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯพระอาจาร์ยสมพงษ์ รัตนวํงโส : วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯนพ.กิตติ ลาภสมบัติศิริ รักษาการผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพกล่าวเปิด การอภิปรายธรรม หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กล่าวรายงานการอภิปรายธรรม พิธีกรดำเนินการอภิปรายธรรม

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน