คุณกำลังมองหาอะไร?

อกสารประกอบการประชุม "โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6" พร้อมประกาศเกียรติคุณ (มอบโล่) ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

04.02.2557
25
0
แชร์
04
กุมภาพันธ์
2557

เอกสารประกอบการประชุม "โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6" พร้อมประกาศเกียรติคุณ (มอบโล่) ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 6 และประกาศเกียรติคุณโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทองและตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานครฯ
 
          ? หนังสือเชิญ ศูนย์อนามัย ( Download)
 
          ? หนังสือเชิญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ( Download)
 
          ? หนังสือเชิญ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมฯ สาธารณสุขจังหวัด ( Download)
 
          ? ร่างกำหนดการประชุมฯ ( Download)
 
          ? โครงการมอบโล่ ครั้งที่ 6 ( Download)
 
          ? แบบตอบรับ เข้าร่วมประชุม/จองที่พัก ( Download)
 
          ? หนังสือเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ( Download)
 
          ? หนังสือเชิญผู้รับผิดชอบศูนย์เด็กเล็ก ( Download)
 
          ? รายชื่อตำบลนมแม่ 76 ตำบล  ( Download)
 
          ? รายชื่อโรงพยาบาล13 แห่ง ( Download)
 
          ? รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 77 แห่ง ( Download)
 
          ? MCH Board 11 จังหวัด ( Download)
     
          ? กำหนดการรับเสด็จฯ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ( Download)
 
**หมายเหตุ : จังหวัด หรือพื้นที่ ที่ยังส่งข้อมุลไม่ครบ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pintorii@hotmail.co.th
fax : 0-2590-4427 , 0-2590-4432  หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2590-4437 คุณปิ่นอนงค์

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน