คุณกำลังมองหาอะไร?

กา

การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานครฯ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.07.2556
16
0
แชร์
14
กรกฎาคม
2556

การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานครฯ

การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร
การประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติและการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ โดยรายละเอียดของการประชุม มีการบรรยายในหัวข้อ \\แนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ โดย นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ อดีตรองอธิบดีกรมอนามัย หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มวัย สุดท้ายเป็นการนำเสนอยุทธศาสตร์ของทั้ง 4 กลุ่มวัย ซึ่งจะมีการนำผลของการประชุมในครั้งนี้ ไปต่อยอดให้เกิดแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติต่อไป

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน